Customer Service

FAQ

Payment Inquiry
Có chương trình giảm giá nào nếu thanh toán 2 ngôn ngữ tr̖
2개 이상의 언어 결제 시 할인 혜택이 있나요

[Tiếng Việt]

Siwonschoo có từng trang web riêng cho từng ngôn ngữ nên không có chương trình giảm giá khi mua 2 ngôn ngữ trở lên.

Nhưng, tùy các ngôn ngữ có nhiều chương trình ưu đãi nên bạn có thể kiểm tra trên bảng thông tin ở trang web của từng trang web.

 

[한국어]

시원스쿨은 각 언어별로 사이트가 다르기 때문에 할인 혜택이 제공되지 않습니다.
하지만, 언어별로 다양한 이벤트 진행 중이기 때문에 언어별로 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
자세한 이벤트 내용은 각 언어 사이트 공지사항에서 확인 가능합니다.

Payment Inquiry
Tôi được miễn lãi tối đa bao nhiêu tháng?
무이자 할부는 몇 개월까지 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Khi thanh toán bằng thẻ, số tháng miễn lãi sẽ phụ thuộc vào từng công ty thẻ.

Bạn có thể kiểm tra chương trình ưu đãi trên trang web của từng ngôn ngữ.

 

[한국어]

카드 결제 시 무이자 할부가 가능한 개월 수는 카드사 별로 다릅니다.
자세한 이벤트 내용은 각 언어 사이트 공지사항에서 확인 가능합니다.

 

Payment Inquiry
Tôi có thể thanh toán qua trực tuyến / đường truyền không?
전화 상으로 결제할 수는 없나요?

[Tiếng Việt]

Dạ được ạ

Bạn có thể thanh toán nếu gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng.

sau khi hoàn thành thanh toán, thông tin cá nhân sẽ được hủy bỏ.

 

[한국어]

네, 가능합니다.
시원스쿨 고객센터로 전화 주시면 전화 상으로 결제 가능하며,
결제 후 고객 정보 보호를 위해 개인 정보는 삭제됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể chuyển tiền chia nhiều tháng không?
분납 납부도 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin lỗi, chúng tôi không nhận phương pháp thanh toán đó.

Bạn có thể kiểm tra các ưu đãi trả góp miễn lãi khi thanh toán bằng thẻ trên bảng thông báo của từng trang web.

 

[한국어]

죄송하지만, 분할 납부는 지원되고 있지 않습니다.
카드 결제 시 각 언어 사이트 공지사항에서 무이자 할부 혜택 이용 부탁드립니다.

Payment Inquiry
Tôi muốn đổi phương thức thanh toán sau khi hoàn thành thanh toán.
이미 결제를 했는데 결제방법을 변경하고 싶어요.

[Tiếng Việt]

Xin lỗi, phương thức thanh toán không thay đổi được sau khi hoàn thành thanh tóan.

Nếu bạn muốn đổi phương thức thanh toán thì hãy hoàn trả sản phầm đã mua sau đó làm thủ tục thanh toán bằng phương thức thanh toán bạn mong muốn.

 

[한국어]

죄송하지만 결제가 완료된 이후에는 결제 방법을 변경이 불가능합니다.
결제 방법을 변경하고자 할 경우, 이미 구매하신 상품을 환불 처리한 다음
변경하시고자 하는 결제 방법으로 재결제 해주셔야 합니다.

 

Payment Inquiry
Tôi muốn đổi số tháng thanh toán khi thanh toán bằng thẻ.
카드 일시불 결제에서 할부 결제로 변경하고 싶어요.

[Tiếng Việt]

Xin lỗi bạn, sau khi hoàn thành thanh toán, không thể đổi số tháng trả góp.

Nếu bạn muốn đổi số tháng trả góp, bạn hãy hoàn trả sản phẩm đã mua sau đó thanh toán lại với phương thức thanh toán bạn mong muốn.

 

[한국어]

죄송하지만 결제가 완료된 이후에는 카드 할부 개월 변경이 불가능합니다.
카드 할부 개월을 변경하고자 할 경우, 이미 구매하신 상품을 환불 처리한 다음
변경하시고자 하는 결제 방법으로 재결제 해주셔야 합니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể kiểm tra lịch sử thanh toán ở đâu?
구매한 내역은 어디에서 확인하나요?

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web, bạn hãy vào Các khóa học của tôi → Trang của tôi → Lịch sử thanh toán để kiểm tra.

 

[한국어]

사이트 로그인 후 내 강의실 → 마이페이지 → 수강내역에서 확인 가능합니다.

Payment Inquiry
Hãy hướng dẫn cho tôi cách nộp tiền bằng cách không cần sN.
무통장입금 방법에 대해 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Đây là phương thức thanh toán nộp tiền vào tài khoản dành riêng cho bạn sau khi nhập thông tin cần thiết như tên người nộp, tên ngân hàng,v.v.

Thời hạn nộp tiền nhất định. Sau khi cấp tài khoản tạm thời, tên ngân hàng, số tài khaorn, tên chủ tài khoản sẽ được gửi đến số điện thoại trong thông tin cá nhân của bạn.

 

* Thời hạn nộp tiền là 5 ngày kể từ ngày thành lập và không được gia hạn hoặc thay đổi.

* Tên người gửi tiền không cần trùng khớp với người đăng ký mà chỉ cần khớp số tiền gửi đến để hoàn thành thanh toán.

 

[한국어]

입금자명, 은행 등 필요 정보 입력 후 회원님만의 전용 계좌로 입금하시는 방법입니다.

입금 가능한 기한이 정해져 있으며 가상 계좌 발급 완료 후 회원정보에 등록된 휴대폰으로 은행명, 계좌번호, 예금주 내용이 발송됩니다.

발급받으신 계좌송금해 주시면 바로 결제가 완료됩니다.


* 입금 기한은 계좌 생성 후 5일간 유효하며 연장 또는 변경이 불가능합니다.
* 입금자명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리됩니다.

 

 

Payment Inquiry
Tôi quên mất số tài khoản của tài khoản tạm thời.
가상계좌의 계좌번호를 잊어버렸어요.

[Tiếng Việt]

Số tài khoản và tên ngân hàng của tài khoản tạm thời để thanh toán sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn trong thông tin cá nhân bằng tin nhắn SMS.

Nếu bạn đã quên số tài khoản thanh toán, bạn có thể kiểm tra tại trang web Siwonschool.

 

* Sau khi đăng nhập trang web → Trang của tôi → Lịch sử khóa học → Chưa thanh toán → kiểm tra được thông tin chi tiết.

 

[한국어]

무통장 입금용 가상 계좌 번호 및 은행명은 회원정보에 등록된 휴대폰 번호로 SMS 자동 발송됩니다.
무통장 입금용 가상 계좌 번호를 잊어버리셨다면, 시원스쿨 홈페이지에서 확인 가능합니다.

 

* 홈페이지 로그인 후 → 마이페이지 → 수강 내역 → 결제 대기 클릭 시 상세정보 확인 가능

Payment Inquiry
Tôi muốn hủy việc mua sản phẩm trước khi nộp tiền và.
가상계좌에 아직 입금하지 않았는데 주문을 취소하고 싶어

[Tiếng Việt]

Sổ tài khoản tạm thời được thành lập để thanh toán sẽ bị xóa bỏ tự động sau 5 ngày từ ngày thành lập.

Nên nếu bạn muốn hủy bạn chỉ cần không nộp tiền vào là được.

Bạn có thể tiến hành việc thanh toán khác dù có sổ tài khoản tạm thời chưa hoàn thành thanh toán.

 

[한국어]

무통장 입금용 가상 계좌는 발행일로부터 5일이 경과하면 자동적으로 소멸됩니다.
그러므로 무통장 입금 주문 취소를 원하실 경우, 그냥 미입금 상태로 놔두시면 됩니다.
미입금 상태의 가상 계좌가 있더라도, 다른 방법으로 주문 및 결제를 진행하셔도 무관합니다.

Payment Inquiry
Tôi không thể nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời.
가상계좌에 입금이 되지 않아요.

[Tiếng Việt]

1) Trường hợp đã quá 5 ngày thành lập sổ tài khoản tạm thời.

→ Với trường hợp này, sổ tài khoản tạm thời đã bị hủy bỏ tự động nên bạn phải tiến hành lại việc thanh toán từ đầu.

2) Trường hợp nhập sai số tài khoản hoặc tên ngân hàng.

→ Bạn phải nhập đúng số tài khoản thì mới hoàn thành thanh toán thành công, còn tên người nộp tiền có thể khác người đăng ký.

3) Trường hợp nhập sai số tiền thanh toán

→ Bạn phải nhập đúng số tiền thanh toán để hoàn thành thanh toán thành công. Bạn hãy chuyển đúng số tiền trong đúng thời hạn thanh toán.

 

* Khi chuyển tiền từ ngân hàng nước ngoài, bạn phải nộp tiền Won Hàn Quốc. (Các khoản chuyển tiền ngoại tệ khác sẽ bị hủy tự động.)

* Khi nộp tiền từ ngân hàng nước ngoài sẽ qua ngân hàng chuyển giao mới đến Hàn Quốc và hoàn thành việc thanh toán. Do đó, nếu không hoàn thành thanh toán trong vòng thời hạn thanh toán (5 ngày) thì đơn hàng của bạn sẽ bị hủy tự động

* Chúng tôi không hoàn trả cho tài khoản ngân hàng nước ngoài.

 

[한국어]

1) 가상 계좌 발행일(주문일)로부터 5일 이상 경과하였을 경우
→ 이 경우, 해당 계좌가 자동 소멸된 상태이므로, 무통장입금 주문을 처음부터 다시 진행해주셔야 합니다.


2) 계좌번호나 은행명을 잘못 입력한 경우
→ 계좌번호 및 은행은 정확히 입력해주셔야 하며 입금자명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리됩니다.

 

3) 금액이 상이할 경우
→ 입금하시고자 하는 금액과 입금해야 할 금액이 상이한 경우 입금이 진행되지 않습니다.

   반드시 입금 기한 내에 정확한 결제금액을 입금해 주세요.

 

* 해외은행 계좌에서 입금할 경우 반드시 원화로 입금해 주세요.(원화 외 입금 시 자동 취소됩니다.)
* 해외은행 계좌에서 입금 시 중계 은행을 거쳐 한국으로 입금 처리가 되기에 가상 계좌 만료일인 5일 이내 입금 처리가 되지 않을 경우 자동 취소되는 점 참고 부탁드립니다.
* 해외은행 계좌로의 무통장 환불은 불가능합니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể nhận hóa đơn tiền mặt như thế nào khi thanh toá
결제 시 현금영수증은 어떻게 발급 받나요?

[Tiếng Việt]

Bạn nhận được hóa đơn tiền mặt nếu chuyển tiền với sổ tài khoản tạm thời, chuyển khoản trực tiếp trên trang pop-up hiện lên sau khi nhập thông tin như loại hóa đơn đăng ký cấp.

Hóa đơn tiền mặt sẽ cấp thành công sau khi lựa chọn khấu trừ thuế (số chứng minh nhân dân/ số điện thoại/ số thẻ) hoặc chứng minh chi phí (mã số kinh doanh).

 

* Nếu bạn không đăng ký hóa đơn tiền mặt khi thanh toán thì không cấp hóa đơn.

* Trường hợp thanh toán trên 1 trăm nghìn Won, Hóa đơn tiền mặt sẽ phát hành tự động theo số điện thoại đã nhập trong thông tin các nhân vào cuối tháng kể cả chưa đăng ký.

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 발급 가능하며, 현금 영수증은 전자결제 팝업창 내에서 발행 종류 및 정보를 입력/선택하여 발급 가능합니다.
소득공제(주민등록번호/휴대폰 번호/카드번호) / 지출증빙(사업자 번호) 중 선택해주시면 정상 발급됩니다.

 

* 결제 시 현금영수증 발행을 미 요청할 경우 현금영수증 발행이 불가합니다.
* 10만 원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể kiểm tra lịch sử phát hành hóa đơn tiền mặ
현금영수증 발행 내역은 어디에서 조회 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Nếu bạn đã đăng ký hóa đơn tiền mặt khi thanh toán bằng nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời, chuyển khoản trực tiếp thì bạn có thể xem hoặc sửa đổi tại trang web của tổng cục thế (https://www.home tax.go.kr).

Còn bạn không xem được lịch sử phát hành hóa đơn tiền mặt trên trang web của Siwonschool.

 

* Với trường hợp thanh toán trên 100,000 won, dù bạn có yêu cầu hay không, hóa đơn tiền mặt cũng sẽ tự động được xuất vào cuối tháng dựa trên số điện thoại bạn đã cung cấp khi đăng ký thành viên. 

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 현금 영수증 발행 신청한 경우

사이트에서는 발행 내역 확인 불가합니다.
국세청 홈택스(https://www.home tax.go.kr) 홈페이지에서 직접 현금영수증 조회 및 변경 가능합니다. 

 

* 10만원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể đăng ký phát hành hóa đơn tiền mặt sau không?
현금영수증 추후 재발급이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chỉ trong trường hợp bạn đã đăng ký phát hành trên trang pop-up khi thanh toán bằng nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời hoặc chuyển khoản trực tiếp.

Bạn có thể kiểm tra sau khi đăng nhập vào trang web → Trang của tôi → Lịch sử khóa học → Bấm hình hóa đơn bên cạnh ‘Hoàn thành thanh toán’ → Nhập thông tin cá nhân.

Hoặc bạn có thể xem hoặc sửa đổi tại trang web của tổng cục thế (https://www.home tax.go.kr).

 

* Trường hợp thanh toán trên 1 trăm nghìn Won, Hóa đơn tiền mặt sẽ phát hành tự động theo số điện thoại đã nhập trong thông tin các nhân vào cuối tháng kể cả chưa đăng ký.

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 전자결제 팝업창 내에서 발행 선택 한 경우에만 가능합니다.
홈페이지 로그인 후 → 마이페이지 → 수강 내역 → 거래 완료 옆 영수증 아이콘 클릭 → 개인 정보 입력 시 조회 가능합니다.
또한, 국세청 홈택스(https://www.home tax.go.kr) 홈페이지에서 직접 현금영수증 조회 및 변경 가능합니다.

 

* 10만 원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Có phát hành được hóa đơn khi thanh toán với tài khoản pháp
법인계좌로 결제 시 영수증 발급 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ in hóa đơn thanh toán khi nộp tiền qua tài khoản pháp nhân.

Chúng tôi có thể cấp hóa đơn tiền mặt chứng minh khi nhập thông tin họ tên, thông tin phát hành (số điện thoại, mã số kinh doanh), địa chỉ email trên trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông tin.

 

[한국어]

법인계좌로 입금 시 결제 영수증은 출력이 불가능합니다.
현금영수증 증빙은 가능하며 입금 시 고객센터 또는 1:1게시판을 통하여 성함, 발행정보(연락처, 사업자 번호), 이메일 주소를 기재하여 요청해주시면 확인 후 발급해드립니다

Payment Inquiry
결제 방법을 알려주세요
Hãy hướng dẫn cho tôi phương thức thanh toán.

[한국어]

1. 무통장입금

입금자 명,은행 등 필요 정보 입력 후 회원님만의 전용 계좌로 입금 하시는 방법입니다. 입금가능한 기한이 정해져 있으며 가상계좌 발급 완료 후 회원정보에 등록된 휴대폰으로 은행명, 계좌번호, 예금주 내용이 발송됩니다. 발급받으신 계좌송금해 주시면 바로 결제가 완료 됩니다.

* 입금기한은 연장 또는 변경이 불가능 합니다.

* 입금자 명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리 됩니다.

 

2. 휴대폰결제

회원님이 소지하고 계신 있는 휴대폰으로 전달된 인증번호 입력 후 결제하는 방법입니다.

* 미성년자 명의의 휴대폰, 사업자 폰, 미납 상태인 폰, 정액요금제 가입폰, 외국인 명의, 미성년자 요금제 이용 시 통신사별 제약으로 휴대폰 결제가 불가할 수 있습니다.

 

3. 실시간 계좌이체

회원님의 계좌에서 실시간으로 결제 금액이 출금되는 방법입니다. 계좌번호,비밀번호,보안카드 등 필요 정보를 입력하시면 바로 결제 가능합니다.

 

4. 신용카드

회원님의 신용카드로 결제하는 방법입니다. 카드사별로 안심클릭이나 IPS설정을 요구 할 수 있습니다. 기존에 안심클릭이나 ISP를 사용하시던 분들은 비밀번호 그대로 사용하여 제가능하며, 안심클릭이나 ISP비밀번호를 설정 안하셨던 분들은 새롭게 설정하신 후 사용하여야 합니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời.

Đây là phương thức bạn nộp tiền vào tài khoản tạm thời được cấp riêng cho bạn sau khi nhập thông tin như người nhập tiền, tên ngân hàng,v.v.

Có thời hạn nộp tiền nhất định, sau khi cấp sổ tài khoản tạm thời, sẽ có tin nhắn có nội dung thông tin tên ngân hàng, số tài khoản, tên người nhận đến số điện thoại của thành viên.

Sau khi chuyển tiền đến sổ tài khoản tạm thời, đơn hàng của bạn hoàn thành thanh toán thành công.

*  Thời hạn thanh toán không gia hạn hoặc thay đổi được.

* Không cần khớp người gửi tiền với học viên, chỉ cần chuyển đúng số tiền là hoàn thành thanh toán đơn hàng.

 

2. Thanh toán bằng điện thoại

Đây là phương thức thanh toán qua mã code chứng minh được gửi đến số điện thoại của bạn.

* Không hoàn thành thanh toán được với điện thoại có người sở hữu là vị thành niên, điện thoại pháp nhân, điện thoại có khoản chưa thanh toán, điện thoại trả chi phí cố định, người sở hữu là người nước ngoài, khi sử dụng gói vị thành niên do điều khoản của từng công ty viễn thông.

 

3. Chuyển khoản trực tiếp

Đây là phương thức thanh toán chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản của bạn. Sau khi nhập các thông tin cần thiết như số tài khoản, mật khẩu tài khoản, thẻ bảo mật, v.v. thì hoàn thành thanh toán đơn hàng thành công.

 

4.  Thẻ tín dụng

Đây là phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể đăng ký Click an toàn hoặc cài đặt IPS theo từng công ty thẻ. Với những hội viên đã sử dụng Click an toàn hoặc IPS có thể dùng ngay mật khẩu đã cài đặt. Còn những ai chưa cài đặt mật khẩu cho Clik an toàn và ÍP thì phải cài đặt rồi mới sử dụng được.

Payment Inquiry
결제 영수증은 어떻게 발급 받나요?
Tôi có thể nhận hóa đơn thanh toán như thế nào?

[한국어]

1. 신용카드/ 휴대폰/ 실시간 계좌이체로 결제한 경우

결제 완료 후 결제 대행사인 LGU+에서 회원님의 이메일 주소로 결제 완료 영수증이 전송됩니다. 분실 또는 메일 삭제 등의 이유로 재발급을 받기 원하실 경우 LGU+ 전자결제 사이트 (http://ecredit.uplus.co.kr/) 에서 출력 할 수 있습니다.

 

2. 무통장 입금 한 경우 
무통장 입금 결제 진행시 현금영수증 발행 여부 체크해주시면 발급 가능하며, 10만 원 이상 구매 건의 경우 회원가입 시 등록한 핸드폰 번호로 자동 일괄 발급됩니다.

 

3. 세금계산서가 필요한 경우 구매하신 상품의 부가세 가산 여부에 따라 세금계산서 또는 계산서로 발급 가능합니다. 
다만, 법인계좌로 입금 시에만 가능합니다. (무통장 입금 건은 현금영수증만 신청 가능) . 
입금 확인 후 결제마다 1회 신청 가능하며 사업자등록증, 입금자명, 수강자명, ID, 이메일 주소, 연락처 기재 후 FAX 02-3482-1311로 전송해주시면 확인 후 이메일 발송됩니다.

* 결제 시 현금영수증 발행 미 요청 시 현금영수증 발행이 불가합니다. 
* 모든 결제는 현금영수증/계산서/영수증 중복 발행 불가합니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, điện thoại, chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi hoàn thành thanh toán, công ty được ủy thác thanh toán LGU+ sẽ gửi hóa đơn thanh toán đến email của bạn. Trong trường hợp bị mất, hoặc xóa thư email và cần xin cấp lại thì bạn có thể vào trang web thanh toán của LGU+ (http://ecredit.uplus.co.kr/) và in lại.

 

2. Trường hợp chuyển khoản đến sổ tài khoản tạm thời.

Nếu bạn chuyển khoản đến tài khoản tạm thời, có thể cấp hóa đơn khi chọn cấp hóa đơn tiền mặt. Với đơn hàng trên 100 nghìn won, sẽ cấp hóa đơn tự động với số điện thoại sử dụng khi đăng ký thành viên.

 

3. Trường hợp cần thiết hóa đơn thuế, có thể cấp hóa đơn thuế hoặc biên lai thanh toán phụ thuộc vào việc tính thêm thuế gia tăng hay không. 

Tuy nhiên, trường hợp này khả thi chỉ khi thanh toán bằng tài khoản pháp nhân. (Trường hợp chuyển khoản qua tài khoản tạm thời chỉ có thể đăng ký hóa đơn tiền mặt.)

Sau khi xác nhận nạp tiền, có thể đăng ký 1 lần cho từng đơn thanh toán . Xin vui lòng gửi thông tin cần thiết như : giấy phép kinh doanh, tên người nạp tiền, tên học viên, ID, địa chỉ email, số điện thoại đến FAX 02-3482-1311. Chúng tôi sẽ gửi email sau khi kiểm tra.

 

Payment Inquiry
신용카드 결제시 오류가 발생해요
Tôi gặp lỗi khi thanh toán qua thẻ tín dụng.

[한국어]

1. 결제시 카드 정보를 잘못 입력한 경우

결제시 카드번호, 비밀번호, 유효기간, 주민번호 등이 정상적으로 입력되지 않을 경우 오류 발생

 

2. 결제카드로 인한 오류

결제하려는 카드의 한도초과 또는 사용정지의 경우 오류 발생

 

3. 타임아웃 오류

카드 결제 승인과정에서 일정 시간이 초과될 경우 타임 아웃 오류 발생(일시적으로 발생하는 오류로 잠시 후에 다시 시도 해보시기 바랍니다.)

 

4. 할부 개월 수 오류

체크카드 : 일시불 결제만 가능

법인카드 : 회사명 법인카드 (결제불가 시 자회사에 문의)

기프트카드 : 상품권 개념으로 결제불가

 

5. 기타 오류

안심클릭 / ISP 인증등 결제 서비스 오류로 인한 결제 실패 오류 발생이 일어날 수 있으므로 각 소지한 해당 카드사에 문의하여 확인하시기 바랍니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Trường hợp nhập sai thông tin thẻ.

Có lỗi xảy ra nếu nhập sai số thẻ, mật khẩu, thời hạn thẻ, số chứng minh.

 

2. Lỗi do thẻ thanh toán.

Có lỗi xảy ra khi quá hạn mức hoặc thẻ đã bị dừng.

 

3. Lỗi do hết thời gian

Trong quá trình xác nhận thanh toán thẻ, nếu quá thời gian thanh toán có thể có lỗi xảy ra. (Đây là lỗi tạm thời nên xin vui lòng thử lại sau.)

 

4. Lỗi do số tháng trả góp.

Thẻ séc : Chỉ có thể trả ngay.

Thẻ pháp nhân: Thẻ pháp nhân theo tên công ty (Hỏi công ty khi có lỗi)

Thẻ tặng : Không thanh toán được vì đây như là phiếu giảm giá.

 

5. Các lỗi khác

Có trường hợp xảy ra lỗi do dịch vụ thanh toán như Click an toàn hoặc xác minh ISP nên xin vui lòng liên hệ công ty thẻ để kiểm tra tình trạng của thẻ.

Payment Inquiry
할인 쿠폰을 발급받았어요. 어떻게 사용하나요?
Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá như thế nào?

[한국어]

자동으로 발급받으신 할인 쿠폰은 "마이페이지 → 보유쿠폰"에서 확인 가능합니다.

쿠폰번호 입력이 필요할 경우 "마이페이지 → 내 쿠폰함"에서 쿠폰번호 입력 후 사용하실 수 있습니다.

쿠폰에 따라 적용되는 상품이 상이하오니 결제 시 다시 한 번 확인 부탁 드립니다.

 

[Tiếng Việt]

Phiếu được cấp tự động có thể kiểm tra tại Trang của tôi → Phiếu giảm giá đang có.

Trường hợp cần nhập mã phiếu giảm giá, có thể sử dụng phiếu sau khi nhập mã tại Trang của tôi → Các phiếu của tôi

Phiếu giảm giá được áp dụng khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Xin vui lòng kiểm tra lại trước khi hoàn thành thanh toán.

Payment Inquiry
이벤트 쿠폰은 어떻게 사용하나요?
Có thể sử dụng phiếu giảm giá được tặng như thế nào?

[한국어]

1. 무료체험 쿠폰

동영상 수강 결제여부 관계없이 회원 가입 후 쿠폰 번호 등록 하여 사용 가능합니다.

 

2. 할인 쿠폰

표기되어 있는 강의에만 적용

표기된 강의 결제 시 반드시 쿠폰 적용을 해야 할인 가능합니다.

 

* 기간 내에 반드시 등록 후 사용해야 하며 기간만료 후 사용 불가합니다.

* 타인 양도, 현금 교환 불가하며, 도난/분실/훼손 등에 대한 이유로 재발급 되지 않습니다.

* 쿠폰은 표기되어 있는 강의만 수강 또는 할인 가능하며 다른 강의로 변경 되지 않습니다.

* 무료체험 쿠폰으로 수강하는 경우 일시 정지할 수 없습니다.

* 무료체험 쿠폰으로 수강 후 동일 강의를 유료 결제 하는 경우 신규가격으로 결제 됩니다. (신규가격 결제 이후 연장,재수강 가격 적용 가능)

 

[Tiếng Việt]

1. Phiếu giảm giá học thử miễn phí

Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá sau khi đăng nhập vào trang web, nhập mã phiếu, không bắt buộc mua khóa học.

 

2. Phiếu giảm giá

Chỉ áp dụng với các khóa học có đánh dấu.

Phải nhập mã phiếu để được giảm giá khi thanh toán các khóa học được đánh dấu.

 

* Phải đăng ký phiếu trong thời hạn sử dụng và sau khi kết thúc thời hạn, không sử dụng được.

* Cấm chuyển nhượng cho người khác và chuyển đổi sang tiền mặt. Không cấp lại phiếu với lý do mất trộm, hỏng.

* Phiếu giảm giá chỉ được áp dụng với các khóa học được đánh dấu và không đổi sang khóa học khác.

* Các khóa học được học bằng phiếu giảm giá không cấp dịch vụ bảo lưu.

* Sau khi kết thúc khóa học học thử miễn phí, thanh toán cùng khóa học đó sẽ tính theo giá thanh toán đầu tiên. (Sau khi thanh toán với giá thanh toán đầu tiên, áp dụng giá gia hạn, học lại.)

Payment Inquiry
연장 또는 재수강 결제가 가능한가요?
Tôi có thể thanh toán gia hạn hoặc học lại không?

[한국어]

모든 단과 강의는 연장 또는 재수강이 가능합니다.

단, 패키지 등 특별 할인 상품은 연장 또는 재수강이 어려우며

추가 수강을 원하실 경우 해당 강의를 신규 구매 가격으로 결제 하셔야합니다.

 

* 연장 또는 재수강은 해당 강의의 수강기간만큼 연장 또는 재수강 가능합니다.

* 재수강은 수강 종료 후 6개월 이내 신청 가능합니다.

 

[Tiếng Việt]

Toàn bộ các khóa học đơn có thể gia hạn hoặc học lại được.

Trừ các sản phẩm giá giá đặc biệt như bộ trọn gói không có dịch vụ gia hạn hoặc học lại. Bạn phải thanh toán lại với giá mua lần đầu tiên.

 

* Thời gian gia hạn hoặc học lại bằng thời gian của khóa học bạn đã đăng ký.

* Bạn có thể đăng ký học lại trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc khóa học.

Payment Inquiry
안전결제(ISP), 안심클릭은 무엇인가요?
Thanh toán an toàn (ISP), Click an toàn là gì?

[한국어]

1.안전결제(ISP) 서비스

본인인증 후 카드번호, 유효기간, 비밀번호 등의 회원정보를 입력할 필요 없이 비밀번호만 입력하여 결제하는 방법으로 BC카드와 국민카드를 이용할 때 이용가능 하십니다. 비밀번호만 입력하기 때문에 사기쇼핑몰에 의한 정보 유출이나 해킹에 의한 정보 도용이 차단되어 회원님의 인터넷 쇼핑을 보다 안전하게 보호해 드립니다.

 

2. 안심클릭 서비스

BC카드사와 국민카드사를 제외한 국내 주요 신용카드사와 VISA가 협력하여 개발한 온라인 전자상거래용 지불 인증 서비스로 카드번호, 유효기간, 주민번호, 비밀번호 등의 주요 정보를 입력하지 않고 회원님이 사전에 등록해 놓은 안심클릭서비스 암호(패스워드)를 통해 거래 하는 새로운 인터넷 결제 서비스입니다.

 

* 공인인증서가 정보의 공인인증기관에서 관리하는 본인확인 시스템인데 반해 안전결제(ISP), 안심클릭은 각 해당 카드사들이 자체적으로 시행하는 신용카드 인증 및 보안 시스템입니다.

* 결제 단계에서 회원님께서 이용하고자 하는 신용카드를 선택하게 되면 설치 안내가 뜨며, 안내에 따라 고객님의 PC에 설치하시면 됩니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Dịch vụ thanh toán an toàn (ISP)

Đây là phương pháp thanh toán khi sử dụng thẻ BC và thẻ KB. Sau khi xác minh danh tính, không cần phải nhập số thẻ, thời hạn, mật khẩu, v.v,.mà bạn chỉ cần nhập mật khẩu để thanh toán. Chỉ cần nhập mật khẩu nên có thể đề phòng các vụ lừa đảo điện tử như sự rò rỉ, hacking thông tin cá nhân đảm bảo an toàn cho việc mua sắm của khách hàng.

2. Dịch vụ Click an toàn

Đây là dịch vụ xác minh thanh toán thương mại điện tử được nghiên cứu bởi sự hợp tác của các công ty thẻ trong nước, trừ công ty thẻ BC và thẻ KB với VISA. Khách hàng không cần phải nhập số thẻ, thời hạn, số chứng minh, mật khẩu mà chỉ cần nhập mật khẩu đã đăng ký để giao dịch an toàn trên mạng.

 

* Giấy xác nhận thông tin cá nhân là hệ thống xác nhận cá nhân qua cơ quan chứng nhận công cộng. Còn, Thanh toán an toàn (ISP), Click an toàn là hệ thống xác nhận và bảo mật thẻ tín dụng của các công ty thẻ tự

* Khi khách hàng tiến hành các bước thanh toán, các trang thông báo tải phần mềm sẽ hiện lên và khách hàng tải các phần mềm theo các bước được hướng dẫn.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest

Pause of a lecture

닫기

Selected Products

Course Course Period Suspension Period No. of Times Suspended
/ Possible No. of Times Suspended
(period to pause)
Request

- A person enrolled with SiwonSchool who inevitably can`t continue the course may choose a temporary suspension.

- A user may suspend his or her current course 10 days each time, up to 3 times, and for as long as 30 days.

- Event courses or free lectures may not be suspended.

- For package courses, suspending one lecture in the package will suspend all the bundled lectures.

- When the suspension period is over, suspension is automatically deactivated to resume the enrollment.

- Please be aware that for a suspension within 7 days of a new payment, the refund will not be 100%.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
  • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
  • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
  • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
  • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
  • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
  1. Option 1

  2. Option 2

  3. Option 3

top