Customer Service

FAQ

Shipping Inquiry
Có giao hàng đến nước ngoài không?
해외로 배송이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Những sản phầm đã đánh dấu riêng có thẻ giao hàng đến nước ngoài.

Khi thanh toán sản phẩm được giao hàng nước ngoài, hãy ghi địa chỉ nhận trên thông tin người nhận sau khi chọn ‘nơi nhận tại nước ngoài’

Ngoài ra, các sản phẩm khác không được giao hàng ra nước ngoài nhằm đảm bảo thời gian giao hàng, thất lạc,v.v và theo quy định EMS các sản phẩm điện tử (đặc biệt là sản phẩm bao gồm pin) không nhận giao hàng.

Nhưng, có cách gọi hàng đến địa chỉ trong nước của người quen sau đó tự tìm dịch vụ giao hàng riêng. Hãy lưu ý có khả năng bị thất lạc sản phẩm hoặc công ty vận chuyển không nhận giao hàng khi gửi ra nước ngoài (đặc biệt là sản phẩm bao gồm pin)

 

[한국어]

배송기간,분실 등의 우려와 함께  EMS 규정상 전자제품( 특히 배터리 내장 제품)은 접수 자체가 불가함에 따라 인해 해외 배송은 제공되지 않고 있습니다.

다만 국내 지인등의 주소로 국내 배송 후 회원님께서 개별적으로 운송대행서비스 등을 통해 배송 받으시는 경우가 있으나 해외우편물의 경우 분실,취급 거부(특히 배터리 내장 전자제품) 등의 사례가 있으니 유의하시기 바랍니다. 

Shipping Inquiry
Tôi có thể theo dõi đơn hàng của tôi như thế nào?
배송 조회는 어떻게 할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web vào “Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

(Nhưng, ngày xuất kho có thể kiểm tra số vận chuyển sau 6 giờ tối.)

Các sản phẩm cơ bản như giáo trình được xuất kho sau ngày thanh toán, các sản phẩm quà tặng được xuất kho sau 7 ngày. (Có thể thay đổi phụ thuộc công ty vận chuyển)

vd) Thứ Sáu thanh toán thì xuất kho vào thứ Hai tuần sau.


[한국어]

홈페이지 로그인 후 "마이페이지 → 주문배송현황" 에서 조회할 수 있습니다.
(단, 출고된 당일 오후 6시 이후에 운송장 번호 확인이 가능합니다.)
도서 등 일반 상품에 대해서는 결제 후 다음 영업일에 출고되며, 사은품의 경우 결제 후 7일 이후 출고됩니다. (배송 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.)
ex) 금요일 결제 시 다음 주 월요일 출고

Shipping Inquiry
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng như thế nào?
배송지 주소는 어떻게 변경 하나요?

[Tiếng Việt]

Từ thời điểm thanh toán đến 9 giờ sáng hôm sau, đăng nhập vào trang web vào  “Các khóa học của tôi > Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

 

[한국어]

결제 한 시점부터 다음 영업일 오전 9시까지 홈페이지 로그인 후 "내 강의실 → 마이페이지 → 주문배송현황 → 배송지 변경" 에서 할 수 있습니다.
* 결제 후 다음 영업일 오전 9시 이후에는 주소지를 변경하셔도 실제 배송에 반영되지 않습니다.

Shipping Inquiry
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng trong lúc giao hàng không?
배송 중에는 배송지를 변경할 수 없나요?

[Tiếng Việt]

Sản phẩm đã bắt đầu giao hàng nên không đổi được địa chỉ nhận hàng.

 

[한국어]

상품이 이미 출발하여 배송 중인 상태에서는 배송지 변경이 불가능합니다.

Shipping Inquiry
Đổi địa chỉ nhận hàng cơ bản như thế nào?
기본 배송지 변경은 어떻게 하나요?

[Tiếng Việt]

Vào Trang của tôi > Sửa thông tin cá nhân > địa chỉ để đổi địa chỉ của bạn thì khi đặt hàng bạn không cần ghi lại địa chỉ nhận của bạn.

 

[한국어]

마이페이지 > 내 정보 수정 >주소지를 변경해주시면 주문 시 별도의 입력 없이 기본 배송지로 주문이 가능합니다.

Shipping Inquiry
Bao giờ đơn hàng bắt đầu giao hàng?
주문한 상품은 언제 배송되나요?

[Tiếng Việt]

Hôm sau ngày thanh toán xuất kho và tùy vào tình hình công ty vận chuyển mất 2~3 ngày.

 ※ Công ty vận chuyển : Công ty vận chuyển CJ

 ※ Đơn hàng của thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật được xuất kho cùng loạt vào thứ Hai

 

[한국어]

주문한 날짜의 기준으로부터 익일 출고되며, 택배사 사정에 따라 2~3일 정도 소요됩니다.
 ※ 택배사 : CJ 대한통운
 ※ 금, 토, 일 주문 시 월요일에 일괄 출고됩니다. 

Shipping Inquiry
Tôi có thể chỉ định ngày và thời gian nhận hàng không?
배송 날짜와 시간을 지정할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào tình hình tồn kho, thời gian chuẩn bị xuất kho, đường giao hàng, số lượng giao hàng của công ty nên khó chỉ định ngày và thời gian giao hàng cho bạn.

 

[한국어]

상품의 배송은 재고 및 배송 준비 기간, 배송 경로와 택배사의 배송 물량에 따라 방문 시간대가 달라지므로 배송날짜 및 방문 시간을 미리 지정하기 어렵습니다.
※ 단, 출고일은 별도 요청을 주시면 예약해드립니다. (당일출고 불가)

Shipping Inquiry
Tôi có thể nhận các sản phẩm một thể không?
여러가지 상품 주문 시, 묶음 배송이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chúng tôi gửi từng sản phẩm một nên không gửi gói cho khách hàng.

※ Nhưng, nếu đặt nhiều sản phẩm trên cùng một đơn hàng, sẽ được gửi một thể cho bạn. (Cùng mã đơn hàng)


[한국어]

배송 상품은 한 상품별로 각각 배송되고 있어 묶음 배송이 불가합니다.
※ 단, 하나의 주문 건의 경우 별도 요청이 없어도 묶음 배송이 됩니다. (주문번호 동일)

Shipping Inquiry
Tôi quên mất chưa ghi địa chỉ nhận khi thanh toán.
결제 시 배송지 입력을 못 했어요.

[Tiếng Việt]

Khi chưa ghi địa chỉ nhận, sẽ bị lùi giao hàng.

Xin vui lòng kiểm tra lại nội dung đã nhập khi thanh toán và nếu bị thiếu sót thì hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc gửi thư trên bảng thông báo.

※ Lưu ý: đơn hàng sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày hôm sau ngày thanh toán (trong giờ hành chính)

 

[한국어]

배송지 미입력 시 배송은 지속 지연됩니다. 
기입을 하였는지 한번 더 확인 후 누락되었을 경우, 배송받을 주소지를 고객센터 또는 1:1게시판으로 남겨주시면 배송 도와드리겠습니다.
※ 단, 배송지 입력 날짜 기준으로 익일 출고됩니다. (영업일 기준)

Shipping Inquiry
Tôi có thể đến lấy hàng trực tiếp không?
상품을 직접 방문하여 수령할 수는 없나요?

[Tiếng Việt]

Theo nguyên tắc chúng tôi phải chuyển hàng cho khách hàng nên khách hàng không thể nhận hàng trực tiếp.

※ Toàn bộ sản phẩm cho khách hàng gửi được bảo quản tại trung tâm lưu hàng và cũng không được lấy hàng trực tiếp tại trung tâm lưu hàng.

 

[한국어]

배송 상품은 고객님께 직접 배송해 드리는 것을 원칙으로 하고 있어, 직접 방문 수령은 불가합니다.
※ 모든 배송 상품의 경우 물류센터에 보관되고 있으며, 물류센터로도 방문 수령 불가합니다.

Shipping Inquiry
Có thông báo rằng đã xuất kho nhưng tôi không theo dõi hàng được.
출고되었다고 하는데 배송 추적이 되지 않아요.

[Tiếng Việt]

Khi sản phẩm được xuất kho, cập nhập thông tin từ công ty vận chuyển nên thường có thể theo dõi lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Nếu sau 9 giờ 30 phút vẫn không theo dõi sản phẩm được, hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

상품이 출고되면 배송 업체에서 데이터를 받아 등록을 해야 하므로 보통 익일 오전 9시 30분경에 배송 추적이 가능합니다.

만일 9시 30분 이후에도 배송 추적이 되지 않을 경우, 고객센터로 전화 또는 1:1 게시판을 통해 문의주시면 확인해드리겠습니다.

Shipping Inquiry
Sản phẩm của tôi bị giao hàng trễ.
주문한 상품의 배송이 너무 지연되는 것 같아요.

[Tiếng Việt]

Sản phẩm đã mua được xuất kho vào ngày hôm sau thanh toán và công ty vận chuyển CJ sẽ giao hàng trong vòng 2~3 ngày kể từ ngày xuất kho.

 

Đôi khi có trường hợp bị trễ do tình hình công ty vận chuyển.

Bạn có thể kiểm tra địa điểm sản phẩm của bạn trên Trang của tôi > Tình hình giao hàng từ hôm sau ngày xuất kho.

 

 

[한국어]

구매하신 상품은 결제일로부터 익일 출고되며,
지정 택배사인 CJ대한통운을 통해 출고일로부터 영업일 2~3일 이내 수령 가능합니다.

 

간혹 택배사의 사정에 의해 추가 배송일이 소요될 수 있는 점 참고 부탁드리며, 
사이트 우측 상단 마이페이지 → 주문배송현황을 통해 
상품 출고 익일부터 운송장 확인이 가능하오니, 배송 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

Shipping Inquiry
Tôi đã nhận hàng nhưng thiếu sót sản phẩm.
주문한 상품 중 일부가 빠진 채로 배송 되었어요.

[Tiếng Việt]

Khách hàng nhận thiếu sản phẩm xin liên hệ qua trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

※  Có thể kiểm tra sự thiếu sót sản phẩm vì kiểm tra số lượng xuất kho.

 

[한국어]

주문하신 상품 중 일부 상품만 수령하신 회원님께서는 누락된 도서명을 고객센터 또는 1:1 게시판에 남겨주시면 확인하도록 하겠습니다.
※  출고 시 수량 체크를 하기 때문에 누락 여부 확인 가능.

Shipping Inquiry
Tôi nhận sản phẩm khác.
주문한 상품과 다르게 배송되었어요.

[Tiếng Việt]

Xin gửi lời xin lỗi đã gửi nhầm sản phẩm khác.

Xin lỗi làm phiền phức, nếu gửi ảnh của sản phẩm qua email, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng với sản phẩm gửi nhầm. Sau đó, sẽ thu hồi lại sản phẩm và gửi lại sản phẩm mới.

Xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

우선 오배송으로 인하여 회원님께 불편을 끼쳐 드린 점, 정말 죄송합니다.
번거로우시겠지만 받아보신 상품에 대한 사진을 메일로 발송해주시면, 회원님의 주문내역과 매칭하여 오배송된 상품을 확인한 후 해당 상품 회수 및 주문하셨던 상품으로 배송처리 가능합니다.
위 내용 발견 시 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Shipping Inquiry
Tôi có thể trao đổi với sản phẩm khác không?
맞교환 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin thông cảm của bạn vì quá trình xử lý sản phẩm gửi sai và gửi sản phẩm bình thường khác nhau nên không thể trao đổi sản phẩm cho bạn.

Quá trình thu hồi sẽ qua công ty vận chuyển CJ, trong vòng 2~3 ngày sẽ có nhân viên đến nhận lại hàng. Còn, khi gửi sản phẩm mới, xuất kho từ trung tâm lưu hàng và gửi hàng cho nhân viên khác của công ty vận chuyển CJ nên hai người nhận hàng và gửi hàng có thể khác nhau.

 

[한국어]

잘못 받아보신 상품 회수 처리와 정상 상품 배송 처리는 별개로 진행되므로 맞교환은 어려운 점 양해 부탁드립니다.

회수 처리는 CJ대한통운으로 접수하여 보통 2~3일 이내 기사님이 배정되며,
상품 출고는 물류센터로 요청하여 CJ대한통운으로 상품이 전달되므로 회수 기사님과 상품 배송 기사님이 다를 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

Shipping Inquiry
Tôi đã nhận giáo trình bị hỏng hóc.
교재를 주문했는데 파본입니다. 어떻게 해야 하나요?

[Tiếng Việt]

Trước tiên, xin gửi lời xin lỗi tới bạn đã gửi sản phẩm có lỗi.

Xin lỗi làm phiền phức, xin gửi ảnh sản phẩm có lỗi, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng và thu hồi sản phẩm, gửi lại sản phẩm mới cho bạn.

(Nếu không có sản phẩm mới , chúng tôi sẽ hướng dẫn lại)

Xin liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

우선 교재 파본 발생으로 인하여 회원님께 불편 끼쳐드리게 된 점, 정말 죄송합니다.
번거로우시겠지만, 파본 상품에 대한 사진을 메일로 발송해주시면 파본 내역을 확인 후 해당 상품 회수 및 새로운 상품으로 발송 처리 가능합니다.
(단, 상품이 없을 경우 다른 대처 방법을 안내드리겠습니다.)
위 내용 발견 시 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Shipping Inquiry
Sản phẩm bị hỏng khi giao hàng, có thê đổi hoặc hoàn trả không?
상품이 배송 중 훼손되었습니다. 교환이나 반품 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin gửi lời xin lỗi đã gửi sàn phẩm bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

Bạn có thể chọn một trong ba cách xử lý bằng cách trả lại (hoàn trả lại tiền) hoặc gửi lại sản phẩm mới.

 

Trong trường hợp này chúng tôi phải kiểm tra tình hình với công ty vận chuyển nê xin vui lòng gửi ảnh sản phẩm đên trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

배송 과정 중 상품이 훼손되어 회원님께 불편 끼쳐드리게 된 점, 정말 죄송합니다.
반품(환불) or 재배송 처리로 진행이 가능하며, 회원님께서 원하시는 방안으로 선택 가능합니다.

 

다만 이 경우 배송 중 훼손된 사실 여부 확인을 위해 택배사를 통한 확인 절차가 필요하므로

위 내용 발견 시 사진 촬영 후 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Shipping Inquiry
Sản phẩm bị thất lạc trong lúc giao hàng.
상품이 배송 중 분실되었습니다. 어떻게 해야 하나요?

[Tiếng Việt]

Xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp nếu bạn không nhận được hàng do bị thất hàng trong lúc giao hàng.

 

Trong trường hợp này, chúng tôi phải kiểm tra lại tình hình trước. Sau đó bạn có thể chọn một trong ba cách xử lý, trả lại, hoàn trả lại tiền, gửi lại sản phẩm mới.

 

[한국어]

안타깝게도 배송 중 상품이 분실되어 받아보지 못하신 경우

고객센터 또는게시판으로 문의 부탁드립니다.

 

이 경우 배송 중 분실된 사실 여부에 대해 택배사를 통해 확인한 후

회원님의 선택에 따라 반품환불재배송 처리로 진행 가능합니다.

Shipping Inquiry
배송 조회는 어떻게 할 수 있나요?
Tôi có thể theo dõi đơn hàng của tôi như thế nào?

[한국어]

홈페이지 로그인 후 " 마이페이지 → 배송조회 " 에서 조회 할 수 있습니다. 도서 등 일반 상품에 대해서는 결제 후 다음 영업일에 출고 되며, 사은품의 경우 결제 후 7일 이후 출고됩니다. ( 배송 상황에 따라 일부 변경 될 수 있습니다. )

예) 금요일 결제 시 다음 주 월요일 출고

 

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web vào “Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”(Nhưng, ngày xuất kho có thể kiểm tra số vận chuyển sau 6 giờ tối.)

Các sản phẩm cơ bản như giáo trình được xuất kho sau ngày thanh toán, các sản phẩm quà tặng được xuất kho sau 7 ngày. (Có thể thay đổi phụ thuộc công ty vận chuyển)

vd) Thứ Sáu thanh toán thì xuất kho vào thứ Hai tuần sau.

Shipping Inquiry
배송지 주소는 어떻게 변경 하나요?
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng như thế nào?

[한국어]

결제한 시점부터 다음 영업일 오전 9시까지 홈페이지 로그인 후 "마이페이지 → 주문/배송 조회 → 주문번호 선택 → 배송지 수정" 에서 배송지 주소를 변경 할 수 있습니다.

* 결제 후 다음 영업일 오전 9시 이후에는 주소지를 변경 하셔도 실제 배송에 반영되지 않습니다.

 

[Tiếng Việt]

Từ thời điểm thanh toán đến 9 giờ sáng hôm sau, đăng nhập vào trang web vào  “Các khóa học của tôi > Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

* Không phản ánh vào việc vận chuyển nếu đổi địa chỉ sau 9 giờ ngày hôm sau ngày thanh toán.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest

Pause of a lecture

닫기

Selected Products

Course Course Period Suspension Period No. of Times Suspended
/ Possible No. of Times Suspended
(period to pause)
Request

- A person enrolled with SiwonSchool who inevitably can`t continue the course may choose a temporary suspension.

- A user may suspend his or her current course 10 days each time, up to 3 times, and for as long as 30 days.

- Event courses or free lectures may not be suspended.

- For package courses, suspending one lecture in the package will suspend all the bundled lectures.

- When the suspension period is over, suspension is automatically deactivated to resume the enrollment.

- Please be aware that for a suspension within 7 days of a new payment, the refund will not be 100%.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
  • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
  • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
  • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
  • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
  • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
  1. Option 1

  2. Option 2

  3. Option 3

top