Customer Service

FAQ

Course Inquiry
Sau khi thanh toán khóa học, mình có thể học từ bao giờ?
강의 결제하면 언제부터 수강 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Sau khi thanh toán thành công tại trang web Siwonschool, bạn có thể bắt đầu khóa học bằng cách vào ‘Bắt đầu học’.

Hãy lưu ý sau khi thanh toán thành công, nếu không bấm nút bắt đầu trong vòng 10 ngày, khóa học sẽ tự động bắt đầu.

 

1) Bạn có thể kiểm tra thời lượng khóa học của bạn tại ‘Lớp học của tôi’ → ‘Các khóa học đang học’ tại trang Học tập.

2) Ngay sau khi thanh toán thàn công, thư email có nội dung dưới đây sẽ gửi đến cho bạn tự động. (Riêng, thư email Daum không gửi được tự động)

- Hóa đơn điện tử thanh toán qua đại lý thanh toán

- Tiin nhắn về thông tin khóa học.

* Có trường hợp tin nhắn đến muộn do tình hình gửi tin nhắn.

[한국어]

시원스쿨 사이트에서 결제 후 마이페이지에서 '수강 시작하기' 버튼 클릭 후 수강 가능합니다.
결제 후 10일 이내 버튼 미 클릭 시 자동 시작되는 점 참고 부탁드립니다.

 

1) 수강기간은 내 강의실 → 학습하기 페이지의 '현재 수강 중인 강의'에서 확인하실 수 있습니다.

2) 결제와 동시에 아래와 같이 안내 메일이 자동 발송됩니다. (단, 다음메일은 자동 전송 불가합니다.)
- 결제대행사 결제 영수증 메일
- 수강 문자

* 문자 전송 상황에 따라 지연 발송되는 경우도 있습니다.

 

 

 

Course Inquiry
Thời gian khóa học bắt đầu tính từ bao giờ?
수강기간은 언제부터 적용되나요?

[Tiếng Việt]

Ngày bắt đầu khóa học được tính từ ngày bạn bấm nút [Bắt đầu học] và xem bài học đầu tiên.

Nhưng, thời gian chờ bắt đầu khóa học được kéo dài trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán và nếu không bắt đầu thì khóa học sẽ tự động bắt đầu từ ngày thứ 11.

Bạn hãy lưu ý rawgnf tính thời gian khóa học từ ngày bắt đầu xem bài đầu tiên.

Từ ngày thứ 10 sau ngày thanh toán bạn phải bắt đầu khóa học để tránh trượng hợp bất lợi cho bạn.

Hãy lưu ý điều này nhé!

 

[한국어]

우선 수강 시작일의 경우, 결제가 완료된 날짜가 아닌, 회원님께서 직접 [수강 시작] 버튼을 클릭하셔서 첫 강의를 듣기 시작하신 그 날짜로 정해집니다.
단, 수강 대기 기간은 결제일로부터 10일 동안만 유지되며 수강 대기 기간 10일 내 수강을 시작하지 않으시면 11일째 되는 날에는 자동으로 수강이 시작됩니다.
수강이 시작된 날로부터 수강기간이 적용되는 점 참고해주세요.

회원님께서 [수강 시작] 버튼을 클릭하지 않으셔도 결제일로부터 10일이 경과하면 "자동으로" 수강기간이 시작되므로,

결제일로부터 10일째 되는 날부터는 반드시 수강을 정식으로 시작해주셔야 수강기간 상 불이익을 받지 않습니다.
이 점을 반드시! 기억해주세요.

Course Inquiry
Tôi không đăng ký được phiếu giảm giá.
쿠폰 등록이 안돼요.

[Tiếng Việt]

Bạn phải nhập toàn bộ mã số phiếu giảm giá và phải phân biệt chữ Hoa, chữ thường, số.

Nếu bạn vẫn không đăng ký được phiếu giảm giá sau khi nhập mã chính xác, bạn hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông tin trực tiếp.

Chúng tôi sẵn sàng kiểm tra và giúp đỡ bạn đăng ký khóa học thành công.

 

[한국어]

쿠폰번호는 모두 대, 소문자, 숫자를 구분하여 기입해주셔야 합니다.
위의 과정을 올바르게 진행하여도 쿠폰이 등록이 안 되신다면
‘쿠폰번호, 구입처’를 1:1문의 게시판 또는 고객센터로 전화 주시면, 확인 후 수강등록을 도와드리도록 하겠습니다.

Course Inquiry
Tôi có thể hỏi các câu hỏi về khóa học ở đâu?
강좌 수강 및 학습 중 궁금한 점은 어디에 질문할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Vui lòng sử dụng bảng thông tin trung tâm điều hành học tập > Đặt câu hỏi về bài học.

※ Có trường hợp, bạn không nhận được câu trả lời suôn sẻ nếu đặt câu hỏi tại bảng thông tin trực tiếp. Bạn không nhận được

 

[한국어]

학습 운영센터 > 공부 질문하기 게시판을 이용해주세요.
 ※ 1:1게시판의 경우 원활한 답변이 이루어지지 않을 수 있습니다

Course Inquiry
Tôi có thể xem bài học của Siwonschool ở nước ngoài không?
해외에서 시원스쿨 강의를 수강할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể xem bài học mọi lúc tại bất kỳ nơi nào có thể đăng nhập được mạng.

Tuy nhiên, tốc độ mạng của nước ngoài không được lành mạnh như trong nước hoặc tùy vào tình hình của từng quốc gia, bạn có thể gặp khó khăn trong việc đăng nhập và xem bài học.

Để kiểm tra có xem được bài học hay không, bạn hãy thử xem bài học mẫu miễn phí tại trang web và nếu bài giảng chạy bình thường thì bạn có thể cùng học với Siwonschool tại nước đó.

 

* Bạn hãy xem bài học mẫu trên 15 phút để kiểm tra có hiện tượng bị ngắt hay dừng lại không.

* Tốc độ mạng có thể bị phụ thuộc vào từng địa phương.

 

[한국어]

인터넷 접속이 가능하다면 장소에 무관하게 언제든지 영어공부를 할 수 있습니다.

다만 해외의 경우는 우리나라와 달리 인터넷 접속이 원활하지 않거나 해당 국가 현지 상황에 따라 사이트 접속이 안될 수 있습니다. 

수강 가능 여부 확인하기 위해 현지에서 홈페이지에 있는 무료 샘플 강의를 수강해보시고  정상적으로 재생된다면 해당 국가(지역)에서도 시원스쿨과 함께 공부할 수 있습니다. 

 

* 샘플 강의를 15분 이상 수강하며 느림이나 끊김 등이 발생하지 않는지 확인해주시기 바랍니다.
* 같은 국가라 해도 지역별로 인터넷 상태가 다릅니다.

Course Inquiry
Tôi có thể bảo lưu khóa học như thế nào?
수강 일시정지는 어떻게 하나요?

[Tiếng Việt]

Khóa học của Siwonschool là khóa học có thời hạn học nhưng đề phòng trường hợp học vien không học được, chúng tôi cung cấp chức năng bảo lưu học tối đa 30 ngày.

Bạn có thể bảo lưu khóa học mong muốn theo cách vào Trang chủ → Các khóa học của tôi

 

* Sau khi kết thúc thời gian bảo lưu, việc bảo lưu sẽ bị hủy và khóa học sẽ bắt đầu tự động.

* Có thể bảo lưu tối đa 3 lần, mỗi lần 10 ngày.

* Đối với sản phẩm trọn gói, không bảo lưu được từng khóa học mà toàn bộ sản phẩm sẽ được bảo lưu một thể khi đăng ký bảo lưu một khóa học.

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 일정 기간 동안 수강할 수 있는 기간제 강의지만 수강이 어려운 상황이 발생하는 것을 대비하여 최대 30일까지 정지가 가능합니다. 

홈페이지 → 내 강의실 페이지의 일시정지에서 원하시는 강좌를 선택 후 수강 정지 가능합니다.

 

* 정지 기간 종료 후 자동으로 정지 해제되며 수강이 다시 시작됩니다. 
* 정지는 10일씩 최대 3회까지 가능합니다.
* 패키지 상품의 경우 강좌별로 정지는 불가하며 패키지 상품 내의 모든 강좌가 함께 정지됩니다.

Course Inquiry
Tôi không nhìn thấy danh mục khóa học.
수강목록이 보이지 않아요.

[Tiếng Việt]

Bạn phải bắt đầu khóa học bằng cách đăng nhập vào trang web của ngôn ngữ mà bạn đã thanh toán, vào các khóa học của tôi → Bấm nút ‘Bắt đầu khóa học’

(Sau 10 ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động) Sau khi bắt đầu khóa học, bạn có thể xem bài học trên APP

 

[한국어]

결제하신 언어의 사이트에서 로그인 후 "내 강의실 → 수강 시작하기"로 강의를 시작해주셔야 합니다.

(결제 시점으로부터 10일 이후 수강 자동 시작) 강의 시작 후 시원스쿨 APP에서 수강 가능합니다.

Course Inquiry
Tôi có thể xem bài học sau khi thanh toán không?
결제 후 나중에 수강해도 되나요?

[Tiếng Việt]

Khóa học sẽ bắt đầu tự động sau 10 ngày thanh toán.

Nếu bạn muốn bắt đầu học luôn trước khi khóa học bắt đầu tự động thì hãy bấm nút ‘bắt đầu học’ tại trang của tôi.

 

[한국어]

결제 후 10일 뒤에는 강의가 자동 시작이 됩니다.
만약 10일 전 에 수강을 원하시면 내 강의실에서 ‘공부 시작하기’를 눌러서 이용해주시면 됩니다. 

Course Inquiry
강의노트는 어디서 다운 받나요?
Tôi có thể tài tài liệu tham khảo miễn phí ở đâu?

[한국어]

홈페이지 →내강의실 → 원하는 강의 선택 후 "강의목록" 에서 다운 받을 수 있습니다.

또한 강의노트를 열기 위해서는 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 라는 전용 프로그램이 필요합니다.

홈페이지 → 고객센터 → 원격지원 에서 다운받거나 아래의 링크에서 다운 받을 수 있습니다.

* 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 다운로드 = http://get.adobe.com/kr/reader/

 

[Tiếng Việt]

Bạn hãy đi theo đường chỉ dẫn để tải tài liệu tham khảo miễn phí : Trang chủ → Các lớp học của tôi → Chọn khóa học mong muốn → tải trên ‘Danh mục khóa học’

Ngoài ra, bạn cần có phần mềm Adobe acrobat reader để mở tài liệu tham khảo.

Bạn có thể tải phần mềm này tại Trang chủ → Trung tâm chăm sóc khách hàng → Điều khiển từ xa hoặc tại đường ____link____ dưới đây.

http://get.adobe.com/kr/reader/ = http://get.adobe.com/kr/reader/

Course Inquiry
강의노트를 효율적으로 사용하는 방법은 무엇인가요?
Phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo hiểu quả là gì

[한국어]

강의를 수강 하신 후에 강의노트를 훑어보며 오늘 배운 내용을 정리하고,

이해가 안되는 부분 또는 말하기가 어려운 부분의 강의를 다시 들으시면 보다 효율적인 학습이 가능합니다..

강의 수강 중에는 강의노트를 보는 것 보다 영상에 집중하며 듣고 따라하시는 것을 추천해드립니다. 

 

[Tiếng Việt]

Bạn nên ôn tập lại bài học đã xem cùng với tài liêu tham khảo ,

cò phần nào khó hiểu hoạc khó nói theo thì hãy xem lại bài giảng.

Trong lúc xem bài giảng thì bạn nên tập trung nghe và đọc theo giảng viên hơn là đọc tài liệu tham khảo.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest

Pause of a lecture

닫기

Selected Products

Course Course Period Suspension Period No. of Times Suspended
/ Possible No. of Times Suspended
(period to pause)
Request

- A person enrolled with SiwonSchool who inevitably can`t continue the course may choose a temporary suspension.

- A user may suspend his or her current course 10 days each time, up to 3 times, and for as long as 30 days.

- Event courses or free lectures may not be suspended.

- For package courses, suspending one lecture in the package will suspend all the bundled lectures.

- When the suspension period is over, suspension is automatically deactivated to resume the enrollment.

- Please be aware that for a suspension within 7 days of a new payment, the refund will not be 100%.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
  • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
  • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
  • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
  • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
  • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
  1. Option 1

  2. Option 2

  3. Option 3

top