Customer Service

FAQ

Mobile Inquiry
Cấu hình của điện thoại hoặc Tablet để xem bài giảng như thế nào?
강의를 보기 위한 휴대폰(태블릿) 사양은 어떻게 되나요?

 

Mobile Inquiry
Nếu tôi đổi mobile (tablet) có thể xem tiếp khóa học không?
휴대폰(태블릿)을 변경해도 강의를 계속 볼 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể xem trên 2 máy mobile (tablet). Nếu bạn muốn đổi máy đã đăng ký thì phải hủy máy đã đăng ký trước để xem bài học bằng máy mới.

Phương pháp hủy đăng ký máy.

* Thực hiện ứng dụng Siwoncshool → Cài đặt → Hủy đăng ký máy (Không giới hạn số lần)

* Sau khỉ tải ứng dụng Siwonschool, khi xem bài giảng đầu tiên sẽ tự đăng ký máy mới .

* Nếu trước khi hủy đăng ký máy, đã đổi sang mobile (Tablet) mới hãy vào trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp để được tư vấn.

 

[한국어]

2대의 휴대폰(태블릿)에서 이용이 가능합니다. 기존에 강의를 수강하던 휴대폰(태블릿)을 변경하실 예정이라면 먼저 등록된 기기를 해제해야 변경된 휴대폰에서 수강 가능합니다.

기기등록 해제 방법

시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 시원스쿨APP 설치 후 수강 시 해당 기기로 자동등록됩니다.

* 기기등록 해제 전에 휴대폰(태블릿)을 이미 변경 하셨다면 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로 문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Tôi có thể sử dụng trên 2 máy mobile (tablet) không?
2대 이상의 휴대폰(태블릿)에서 이용이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể đăng ký tối đa 2 máy mobile (tablet). Máy bạn tải ứng dụng và xem bài giảng đầu tiên sẽ được đăng ký tự động. Từ máy thứ hai bạn có thể đăng ký và sử dụng các dịch các dịch vụ.

Nếu bạn muốn đăng ký thêm máy khác, bạn hủy đăng ký máy. Sau đó tải ứng dụng Siwonschool trên máy mới và xem bài giảng thì sẽ được đăng ký tự động. Nhưng, bạn không xem được trên hai máy bằng cùng một ID.

 

1) Phương pháp đăng ký máy.

Tải ứng dụng Siwonschool → Đăng nhập → Xem bài giảng (đăng ký tự động)

 

2) Phương pháp hủy đăng ký tự động

* Thực hiện ứng dụng Siwonschool → Cài đặt → hủy đăng ký tự động (Không giới hạn số lần)

* Bạn không dùng được cùng 1 ID trên 2 máy khác nhau.

* Trong trường hợp bạn không thể hủy đăng ký máy hãy liên hệ qua đường Trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp

 

[한국어]

시원스쿨은 회원님의 편의를 위해 최대 2대의 휴대폰(태블릿)을 등록하여 수강 가능합니다.  최초 시원스쿨APP 설치 후 강의를 수강한 기기에 자동등록 되며 이후 추가로 1대 더 등록하여 수강 가능합니다.

추후 다른 기기에서 수강을 원하시는 경우 기기등록 해제 후 새로운 기기에서 시원스쿨APP 설치 후 강의 수강 시 자동등록 됩니다. 단, 동일한 ID로 동시에 수강은 불가합니다.

 

1) 기기등록 방법 
시원스쿨 시원스쿨 App 설치 → 로그인 → 강의 수강 (자동등록)

 

2) 기기등록 해제 방법 
시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 1개의 ID로 2대의 기기에서 동시 수강은 불가합니다. 
* 기기등록 해제 할 수 없는 경우 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로  문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Trong lúc xem bài giảng, video bị ngắt hoặc bị lag.
강의 재생 중 동영상이 끊기거나 버퍼링이 발생합니다.

[Tiếng Việt]

Hiện tượng bị lag thường xuyên xảy ra do bị ngắt kết nối mạng (WIFI,3G/LTE) trên mobile (tablet). Đặc biệt, nếu sử dụng tethering(hot spot), wifi công cộng, có khả năng lớn xảy ra hiện tượng bị lag.

 

Phương pháp kiểm tra kết nối mạng

1. Hãy kiểm tra tình trạng kết nối mạng (WIFI, 3G/LTE)

2. Hãy tắt nguồn mobile (tablet) rồi bật lại và khởi động lại ứng dụng Siwonschool.

3. Hãy thay đổi mạng kết nối và thử lại như nếu đang sử dụng WIFI hãy đổi WIFI sang 3G/LTE, còn nếu đang dùng

 

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn thì hãy liên hệ qua Trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp.

 

[한국어]

잦은 버퍼링 발생은 휴대폰(태블릿)의 네트워크 연결(WIFI,3G/LTE)이 꺼져 있거나 네트워크 감도가 불안정 할 경우 발생합니다. 특히 테더링(핫스팟), 공공장소의 WIFI를 이용 할 경우 사용자, 환경등에 따라 버퍼링 발생 가능성이 높습니다.

네트워크 연결 확인방법

1) 네트워크 연결(WIFI,3G/LTE) 연결이 켜져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

2) 휴대폰(태블릿)의 전원을 OFF → ON 후 시원스쿨APP을 다시 실행해 주시기 바랍니다.

3) WIFI 이용 중이라면 3G/LTE로, 3G/LTE 이용 중이라면 WIFI로 데이터 접속 방법을 변경하여 다시 시도해 주시기 바랍니다.

 

위의 방법으로 해결 되지 않는 경우 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로 문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Tôi đã hoàn thành thanh toán nhưng báo rằng tôi không có quyền xem bài giảng.
결제 완료 했지만 수강권한이 없다고 나옵니다

[Tiếng Việt]

Sau khi hoàn thành thanh toán, nếu bạn muốn học khóa học, phải đăng nhập vào trang web vào “Các lớp học của tôi → Bắt đầu khóa học”. (Sau 7 ngày từ ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động) Bạn có thể xem bài học trên ứng dụng Siwonschool.

 

[한국어]

결제 후 강의 수강 시작을 원하실 경우 홈페이지 로그인 후 "내 강의실 → 수강 시작하기"로 강의를 시작해주셔야 합니다. ( 결제 시점으로 부터 7일 이후 수강 자동 시작) 강의 시작 후 시원스쿨APP에서 수강 가능합니다.

Mobile Inquiry
Khi xem bài giảng có bị mất phí sử dụng data không?
강의 수강시 데이터 요금이 과금되나요?

[Tiếng Việt]

Phương thức xem bài giảng có phương thức streaming, tải data trực tiếp và phương thức tải. Khi xem bài giảng qua streaming bằng 3G,LTE chú không phải WIFI thì sẽ phải trả phí sử dụng data. Cả streaming và tải đều sử dụng 300~500MB data. Khi xem video đã tải sẽ sử dụng dưới 10KB, đây bằng data sử dụng khi gửi 1 tin nhắn kakaotalk.

 

[한국어]

수강방법은 실시간으로 데이터를 전송 받아오는 스트리밍 방식(강의보기)과 다운로드 방식이 있습니다. 스트리밍으로 수강 시 WIFI가 아닌 3G,LTE로 데이터 연결한 경우 통신사 데이터 요금이 과금됩니다. 스트리밍,다운로드 모두 동일하게 300~500MB의 데이터가 사용되며, 다운받은 강의 재생 시에는 카카오톡 메시지 1건 발송 시 사용되는 정도의 데이터 용량인 10KB 미만의 데이터가 사용됩니다.

* 다운로드 받은 강의 재생 시에도 수강사실 확인을 위해 시원스쿨 서버와 통신하기 때문에 인터넷 접속이 필요합니다.

Mobile Inquiry
Khi xem bài giảng đã tải cũng cần kết nối mạng ạ?
다운로드한 강의를 재생하는 경우에도 데이터 연결이 필요한가요?

[Tiếng Việt]

Khi sử dụng ứng dụng Siwonschool cần phải kết nối mạng để đăng nhập, gửi tiến độ học tập, chuyển giữa các menu. Khi xem video đã tải sẽ sử dụng dưới 10KB, đây bằng data sử dụng khi gửi 1 tin nhắn kakaotalk. Vì vậy, không xem được video đã tải nếu chặn mọi kết nối mạng (WIFI, 3G, LTE)

 

[한국어]

시원스쿨APP이용 시 로그인,강의 진도율 전송, 메뉴 간 이동을 위하여 서버와의 통신이 이루어질 경우 데이터 연결이 필요합니다. 또한 다운로드한 강의를 재생 하는 경우에도 카카오톡 메시지 1건 발송 시 사용되는 정도의 데이터 용량인 10KB 미만의 데이터가 사용됩니다. 따라서 네트워크 연결 (WIFI,3G/LTE) 가 완전히 차단된 상태에서는 재생이 불가합니다.

Mobile Inquiry
Hiện lên trang thông báo rằng đây là máy đã đăng ký.
이미 등록된 기기라고 뜨면서 재생이 불가능합니다.

[Tiếng Việt]

Trang thông báo hiện lên do bạn đã đăng ký máy đó bằng ID khác.

Nếu bạn muốn đăng nhập với ID khác thì hãy hủy đăng ký máy qua ID đã đăng ký trên ứng dụng qua các bước: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, vào Cài đặt > Hủy đăng ký máy.

Nếu bạn quên ID, hãy gửi mẫu mã và số siri của máy bạn muốn đăng ký trên bảng thông báo trực tiếp hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng.

 

[한국어]

다른 아이디로 이미 기기를 등록하셨기 때문에 해당 문구가 뜹니다.
다른 아이디로 접속을 원하신다면 기존에 등록했던 아이디로 어플에서 로그인 후 설정 > 기기 등록 해제를 진행해주시기 바랍니다.
만약 다른 아이디를 잊어버리신 경우 등록하고자 하는 기기의 모델명과 일련번호를 확인 후 1:1게시판 또는 고객센터로 문의주시면 해결해드립니다.

Mobile Inquiry
Tôi đã thanh toán rồi nhưng không xem được bài giảng trên mobile.
강의 결제하였는데 모바일에서 수강이 안돼요.

[Tiếng Việt]

Sau khi thanh toán khóa học, bạn phải bấm nút’ Bắt đầu khóa học’ mới có thể xem đươc bài giảng trên mobile.

Bạn có thể tìm nút ‘Bắt đầu khóa học’ tại ứng dụng trên mobile, trang web PC. (Không hỗ trợ cho trang web trên mobile)

Sau 10 ngày từ ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động.

Trang web > Các khóa học của tôi > Bắt đầu khóa học

 

[한국어]

강의 결제 후 '수강시작하기' 버튼을 클릭해야 모바일에서 수강이 가능합니다.
‘수강시작하기’ 버튼은 PC 홈페이지를 통해 클릭 가능합니다.(모바일 웹페이지 불가)
결제 후 10일이 지나면 '수강시작하기' 버튼 클릭 여부에 관계없이 자동으로 수강이 시작됩니다.
홈페이지 → 내강의실 → 수강시작하기

Mobile Inquiry
Tôi không xem được bài giảng với trang hiện lên “Đã phát hiện được ứng dụng ghi hình rồi.”
'녹화 어플이 감지되었습니다.' 라는 문구가 나타나면서 수강이 불가능해요.

[Tiếng Việt]

Đề phòng chức năng copy bài giảng, nếu trong điện thoại của bạn có ứng dụng ghi hình, bạn không đăng nhập vào được. Xin vui lòng kiểm tra ứng dụng của bạn, đặc biệt là ‘Mobizen’.

 

[한국어]

강의의 복제 기능을 막기 위하여 회원님의 휴대폰에 녹화 어플이 있을 경우 접속이 불가능합니다.
대표적인 어플 '모비즌'이 있는지 확인 후 삭제 부탁드립니다.

Mobile Inquiry
Tôi có thể kiểm tra thông tin đăng ký máy trong tài khoản của tôi không?
'내 아이디에 등록된 기기 정보는 어디에서 확인 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Thông tin máy được đăng ký trong tài khoản của mình có thể kiểm tra trên Trang của tôi, thông tin đăng ký PC.

*Bạn có thể kiểm tra tên và mẫu mã máy đã đăng ký qua mobile (phần Các khóa học của tôi)

 

[한국어]

내 아이디에 등록된 기기 정보는 마이페이지 PC 등록 정보에서 확인이 가능합니다.
* 모바일(강의실 앱)에서 구분의 모델명으로 어느 기기가 등록되어 있는지 확인도 가능하니 이용에 참고 부탁드립니다.

Mobile Inquiry
Hướng dẫn cho tôi phương pháp đăng ký PC.
기기 등록 방법을 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Sau khi tải ứng dụng Siwonschool lần đầu, máy PC xem bài giảng sẽ được đăng ký tự động và không đăng ký được trên 2 máy.

Nếu bạn muốn xem bằng máy khác, bạn phải hủy máy đã đăng ký trước.

 

[한국어]

최초에 시원스쿨APP 설치 후 강의를 수강한 기기로 자동 등록이 되며 2대의 기기를 초과하여 다른 기기에서 수강 할 수 없습니다.  
만약 다른 기기에서 수강을 원하시는 경우 기존에 등록된 기기등록 해제 후 수강 가능합니다.

Mobile Inquiry
Hướng dẫn cho tôi phương pháp hủy đăng ký PC.
기기 등록 해제방법을 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Phương pháp hủy đăng ký PC

Khởi động ứng dụng Siwonschool > Cài đặt > Hủy đăng ký máy (Không giới hạn số lần)

* Sau khi tải ứng dụng Siwonschool, máy sẽ được đăng ký tự động.

* Trong trường hợp bạn không hủy đăng ký máy được hãy liên hệ qua “Trang chủ > Trung tâm chăm sóc khách hàng > Tư vấn trực tiếp”

 

[한국어]

기기 등록 해제 방법 
시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 시원스쿨 APP 설치 후 수강 시 해당 기기로 자동 등록됩니다. 
* 기기 등록 해제할 수 없는 경우 "홈페이지 → 고객센터 → 1:1문의"로  문의해주시기 바랍니다.

Player Inquiry
Tôi có thể kiểm tra thông tin máy PC đã đăng ký với ID của tôi ở đâu?
제 아이디에 등록된 기기 정보는 어디에서 확인 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể kiểm tra sau khi đăng nhập trên trang web Siwonschool → Trang của tôi → Thông tin đăng ký PC/mobile

 

[한국어]

시원스쿨 홈페이지 로그인 → 마이페이지 → PC / 모바일 등록정보 클릭 시 확인 가능합니다.

 

Player Inquiry
Tôi bị quá số lần được phép thay đổi máy .
기기 변경 횟수가 초과되었다고 나타나요.

[Tiếng Việt]

Bạn có thể đổi thông tin đăng ký PC tối đa 3 lần hàng tháng.

Sau lần đầu tiên đăng ký PC, bạn không cần đăng ký khác khi xem video bài giảng. Nhưng khi format máy, update hoặc tải lại Starplayer thì phải đăng ký PC lại.

Xin vui lòng thông cảm của các bạn.

 

* Có thể đăng ký tối đa 5 máy PC.

* Có thể đăng ký tối đa 2 máy mobile.

 

[한국어]

회원님께서 직접 등록한 PC를 매월 3번까지 수정 가능합니다.
최초 1회 PC 등록하시면 해당 PC에서는 추가 등록 없이 수강 가능하나, PC 포맷, 업데이트, 스타플레이어 재설치 시 PC 등록이 필요할 수 있습니다.
양해 부탁드립니다.

 

* PC 5대까지 등록 가능
* 모바일 2대까지 등록 가능

Player Inquiry
Có máy tôi chưa đăng ký trên danh sách PC đã đăng ký.
제가 사용하지 않는 기기가 등록되어 있어요.

[Tiếng Việt]

Đây là hiện tượng có thể xảy ra khi bạn format máy, tải lại OS, update Windows trên máy bạn đã đăng ký từ trước.

Hoặc hiện tượng có thể xảy ra do nhận dạng máy qua sử dụng như máy mới do thay đổi thông tin nội bộ sau khi update phần mềm hoặc khởi tạo lại.

Nhằm đề phòng các hiện tượng trên, chúng tôi cho phép đăng ký tối đa 5 máy PC, 2 máy mobile.

Xin vui long liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng nếu bạn đã hết số lượt cho phép đăng ký.  

Đây là hiện tượng có thể xảy ra khi bạn format máy, tải lại OS, update Windows trên máy bạn đã đăng ký từ trước.

Hoặc hiện tượng có thể xảy ra do nhận dạng máy qua sử dụng như máy mới do thay đổi thông tin nội bộ sau khi update phần mềm hoặc khởi tạo lại.

Nhằm đề phòng các hiện tượng trên, chúng tôi cho phép đăng ký tối đa 5 máy PC, 2 máy mobile.

Xin vui long liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng nếu bạn đã hết số lượt cho phép đăng ký.  

 

[한국어]

회원님께서 기존 이용하셨던 기기에서 PC 포맷 후 OS 재설치나 Windows 업데이트 시에 나타날 수 있는 현상입니다.
혹은 Mobile 기기에서 소프트웨어 업데이트나 공장초기화 시에
기존 사용하던 기기의 내부정보가 변경되어, 다른 기기로 인식하게 되어 나타날 수 있습니다.
위와 같은 증상이 발생할 경우를 대비해 PC 5대, 모바일 2대까지 등록 횟수 제공해 드리고 있으며,
등록 횟수를 모두 사용하셨을 경우 고객센터로 문의 부탁드립니다.

Player Inquiry
Tôi không xem được video.
강의 재생이 안돼요.

[Tiếng Việt]

1) Màn hình màu đen.

 

Đây là hiện tượng xảy ra khi Starplayer, phần mềm chạy video bài giảng có lỗi kết nối mạng internet Explorer.

Xin vui lòng liên hệ với bảng thông báo trực tiếp hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra lỗi chính xác.

 

2) Hiện tượng bị lag.

Lý do các hiện tượng các video bị chậm lại hoặc bị ngắt xảy ra là tốc độ mạng chậm hoặc chất lượng PC kém.

 

 • Trường hợp tốc độ mạng chậm

Trong trường hợp sử dụng tethering/ hot spot, wifi công cộng, có khả năng lớn là tốc độ mạng bị chậm lại. Nên khi có hiện tượng lag hãy vui lòng đổi lại mạng kết nối của mình. 

Hơn nữa, khi sử dụng dịch vụ tại nước ngoài, tốc độ mạng có thể khác nhau tùy theo thời điểm sử dụng, tình hình mạng của nước đó.

 • Trường hợp chất lượng PC kém.

[Windows PC]

Hãy bấm Ctrl+Shift+Esc cùng lúc để vào Task manager → Chất lượng để kiểm tra tình trạng của PC. Nếu “Lượng sử dụng CPU và thẻ nhớ” trên 90%, có hiện tượng video bài giảng bị chậm lại hoặc bị ngắt.

Khi lượng sử dụng CPU và thẻ nhớ nhiều, hãy kết thúc mọi phần mềm không nhất thiết đang chạy và xóa mọi phần mềm diệt virut hoặc phần mềm quản lý.

 

[한국어]

1) 검은 화면

강의 재생(Starplayer) 프로그램이 intermet Explorer 연결 오류로 인해 나타나는 현상입니다.
정확한 오류 확인을 위해 1:1게시판 혹은 고객센터로 문의 바랍니다.

 

2) 버퍼링 현상

동영상 재생 시 속도가 느리거나 끊기는 증상은 대부분 인터넷 속도가 느리거나 PC 성능이 좋지 못한 경우 발생할 수 있습니다.

 

①인터넷 속도가 느린 경우
테더링/핫스팟, 공공장소의 WIFI를 이용할 경우 사용자, 환경 등에 따라 인터넷 속도가 느려질 가능성이 높으므로 버퍼링 발생 시 사용 중인 네트워크를 변경하여 이용해보시기 바랍니다.

또한 해외의 경우 사용 시간대 및 현지 인터넷 사업체에 따라 속도에 차이가 날 수 있습니다.

②PC성능이 좋지 않을 경우
[Windows PC]
Ctrl+Shift+Esc 동시에 클릭하여 "작업관리자 실행 → 성능"에서 "CPU 및 메모리 사용량"이 90% 이상인 될 경우 강의 실행 시 속도가 느리거나 끊길 수 있습니다.

CPU 및 메모리 사용량이 높은 경우 현재 실행중인 프로그램 중 불필요한 프로그램은 모두 종료 해주시고 알 수 없는 백신 또는 클린 프로그램 및 다운로드한 보조 프로그램은 모두 삭제 부탁드립니다.

Payment Inquiry
Có chương trình giảm giá nào nếu thanh toán 2 ngôn ngữ tr̖
2개 이상의 언어 결제 시 할인 혜택이 있나요

[Tiếng Việt]

Siwonschoo có từng trang web riêng cho từng ngôn ngữ nên không có chương trình giảm giá khi mua 2 ngôn ngữ trở lên.

Nhưng, tùy các ngôn ngữ có nhiều chương trình ưu đãi nên bạn có thể kiểm tra trên bảng thông tin ở trang web của từng trang web.

 

[한국어]

시원스쿨은 각 언어별로 사이트가 다르기 때문에 할인 혜택이 제공되지 않습니다.
하지만, 언어별로 다양한 이벤트 진행 중이기 때문에 언어별로 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
자세한 이벤트 내용은 각 언어 사이트 공지사항에서 확인 가능합니다.

Payment Inquiry
Tôi được miễn lãi tối đa bao nhiêu tháng?
무이자 할부는 몇 개월까지 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Khi thanh toán bằng thẻ, số tháng miễn lãi sẽ phụ thuộc vào từng công ty thẻ.

Bạn có thể kiểm tra chương trình ưu đãi trên trang web của từng ngôn ngữ.

 

[한국어]

카드 결제 시 무이자 할부가 가능한 개월 수는 카드사 별로 다릅니다.
자세한 이벤트 내용은 각 언어 사이트 공지사항에서 확인 가능합니다.

 

Payment Inquiry
Tôi có thể thanh toán qua trực tuyến / đường truyền không?
전화 상으로 결제할 수는 없나요?

[Tiếng Việt]

Dạ được ạ

Bạn có thể thanh toán nếu gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng.

sau khi hoàn thành thanh toán, thông tin cá nhân sẽ được hủy bỏ.

 

[한국어]

네, 가능합니다.
시원스쿨 고객센터로 전화 주시면 전화 상으로 결제 가능하며,
결제 후 고객 정보 보호를 위해 개인 정보는 삭제됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể chuyển tiền chia nhiều tháng không?
분납 납부도 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin lỗi, chúng tôi không nhận phương pháp thanh toán đó.

Bạn có thể kiểm tra các ưu đãi trả góp miễn lãi khi thanh toán bằng thẻ trên bảng thông báo của từng trang web.

 

[한국어]

죄송하지만, 분할 납부는 지원되고 있지 않습니다.
카드 결제 시 각 언어 사이트 공지사항에서 무이자 할부 혜택 이용 부탁드립니다.

Payment Inquiry
Tôi muốn đổi phương thức thanh toán sau khi hoàn thành thanh toán.
이미 결제를 했는데 결제방법을 변경하고 싶어요.

[Tiếng Việt]

Xin lỗi, phương thức thanh toán không thay đổi được sau khi hoàn thành thanh tóan.

Nếu bạn muốn đổi phương thức thanh toán thì hãy hoàn trả sản phầm đã mua sau đó làm thủ tục thanh toán bằng phương thức thanh toán bạn mong muốn.

 

[한국어]

죄송하지만 결제가 완료된 이후에는 결제 방법을 변경이 불가능합니다.
결제 방법을 변경하고자 할 경우, 이미 구매하신 상품을 환불 처리한 다음
변경하시고자 하는 결제 방법으로 재결제 해주셔야 합니다.

 

Payment Inquiry
Tôi muốn đổi số tháng thanh toán khi thanh toán bằng thẻ.
카드 일시불 결제에서 할부 결제로 변경하고 싶어요.

[Tiếng Việt]

Xin lỗi bạn, sau khi hoàn thành thanh toán, không thể đổi số tháng trả góp.

Nếu bạn muốn đổi số tháng trả góp, bạn hãy hoàn trả sản phẩm đã mua sau đó thanh toán lại với phương thức thanh toán bạn mong muốn.

 

[한국어]

죄송하지만 결제가 완료된 이후에는 카드 할부 개월 변경이 불가능합니다.
카드 할부 개월을 변경하고자 할 경우, 이미 구매하신 상품을 환불 처리한 다음
변경하시고자 하는 결제 방법으로 재결제 해주셔야 합니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể kiểm tra lịch sử thanh toán ở đâu?
구매한 내역은 어디에서 확인하나요?

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web, bạn hãy vào Các khóa học của tôi → Trang của tôi → Lịch sử thanh toán để kiểm tra.

 

[한국어]

사이트 로그인 후 내 강의실 → 마이페이지 → 수강내역에서 확인 가능합니다.

Payment Inquiry
Hãy hướng dẫn cho tôi cách nộp tiền bằng cách không cần sN.
무통장입금 방법에 대해 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Đây là phương thức thanh toán nộp tiền vào tài khoản dành riêng cho bạn sau khi nhập thông tin cần thiết như tên người nộp, tên ngân hàng,v.v.

Thời hạn nộp tiền nhất định. Sau khi cấp tài khoản tạm thời, tên ngân hàng, số tài khaorn, tên chủ tài khoản sẽ được gửi đến số điện thoại trong thông tin cá nhân của bạn.

 

* Thời hạn nộp tiền là 5 ngày kể từ ngày thành lập và không được gia hạn hoặc thay đổi.

* Tên người gửi tiền không cần trùng khớp với người đăng ký mà chỉ cần khớp số tiền gửi đến để hoàn thành thanh toán.

 

[한국어]

입금자명, 은행 등 필요 정보 입력 후 회원님만의 전용 계좌로 입금하시는 방법입니다.

입금 가능한 기한이 정해져 있으며 가상 계좌 발급 완료 후 회원정보에 등록된 휴대폰으로 은행명, 계좌번호, 예금주 내용이 발송됩니다.

발급받으신 계좌송금해 주시면 바로 결제가 완료됩니다.


* 입금 기한은 계좌 생성 후 5일간 유효하며 연장 또는 변경이 불가능합니다.
* 입금자명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리됩니다.

 

 

Payment Inquiry
Tôi quên mất số tài khoản của tài khoản tạm thời.
가상계좌의 계좌번호를 잊어버렸어요.

[Tiếng Việt]

Số tài khoản và tên ngân hàng của tài khoản tạm thời để thanh toán sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn trong thông tin cá nhân bằng tin nhắn SMS.

Nếu bạn đã quên số tài khoản thanh toán, bạn có thể kiểm tra tại trang web Siwonschool.

 

* Sau khi đăng nhập trang web → Trang của tôi → Lịch sử khóa học → Chưa thanh toán → kiểm tra được thông tin chi tiết.

 

[한국어]

무통장 입금용 가상 계좌 번호 및 은행명은 회원정보에 등록된 휴대폰 번호로 SMS 자동 발송됩니다.
무통장 입금용 가상 계좌 번호를 잊어버리셨다면, 시원스쿨 홈페이지에서 확인 가능합니다.

 

* 홈페이지 로그인 후 → 마이페이지 → 수강 내역 → 결제 대기 클릭 시 상세정보 확인 가능

Payment Inquiry
Tôi muốn hủy việc mua sản phẩm trước khi nộp tiền và.
가상계좌에 아직 입금하지 않았는데 주문을 취소하고 싶어

[Tiếng Việt]

Sổ tài khoản tạm thời được thành lập để thanh toán sẽ bị xóa bỏ tự động sau 5 ngày từ ngày thành lập.

Nên nếu bạn muốn hủy bạn chỉ cần không nộp tiền vào là được.

Bạn có thể tiến hành việc thanh toán khác dù có sổ tài khoản tạm thời chưa hoàn thành thanh toán.

 

[한국어]

무통장 입금용 가상 계좌는 발행일로부터 5일이 경과하면 자동적으로 소멸됩니다.
그러므로 무통장 입금 주문 취소를 원하실 경우, 그냥 미입금 상태로 놔두시면 됩니다.
미입금 상태의 가상 계좌가 있더라도, 다른 방법으로 주문 및 결제를 진행하셔도 무관합니다.

Payment Inquiry
Tôi không thể nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời.
가상계좌에 입금이 되지 않아요.

[Tiếng Việt]

1) Trường hợp đã quá 5 ngày thành lập sổ tài khoản tạm thời.

→ Với trường hợp này, sổ tài khoản tạm thời đã bị hủy bỏ tự động nên bạn phải tiến hành lại việc thanh toán từ đầu.

2) Trường hợp nhập sai số tài khoản hoặc tên ngân hàng.

→ Bạn phải nhập đúng số tài khoản thì mới hoàn thành thanh toán thành công, còn tên người nộp tiền có thể khác người đăng ký.

3) Trường hợp nhập sai số tiền thanh toán

→ Bạn phải nhập đúng số tiền thanh toán để hoàn thành thanh toán thành công. Bạn hãy chuyển đúng số tiền trong đúng thời hạn thanh toán.

 

* Khi chuyển tiền từ ngân hàng nước ngoài, bạn phải nộp tiền Won Hàn Quốc. (Các khoản chuyển tiền ngoại tệ khác sẽ bị hủy tự động.)

* Khi nộp tiền từ ngân hàng nước ngoài sẽ qua ngân hàng chuyển giao mới đến Hàn Quốc và hoàn thành việc thanh toán. Do đó, nếu không hoàn thành thanh toán trong vòng thời hạn thanh toán (5 ngày) thì đơn hàng của bạn sẽ bị hủy tự động

* Chúng tôi không hoàn trả cho tài khoản ngân hàng nước ngoài.

 

[한국어]

1) 가상 계좌 발행일(주문일)로부터 5일 이상 경과하였을 경우
→ 이 경우, 해당 계좌가 자동 소멸된 상태이므로, 무통장입금 주문을 처음부터 다시 진행해주셔야 합니다.


2) 계좌번호나 은행명을 잘못 입력한 경우
→ 계좌번호 및 은행은 정확히 입력해주셔야 하며 입금자명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리됩니다.

 

3) 금액이 상이할 경우
→ 입금하시고자 하는 금액과 입금해야 할 금액이 상이한 경우 입금이 진행되지 않습니다.

   반드시 입금 기한 내에 정확한 결제금액을 입금해 주세요.

 

* 해외은행 계좌에서 입금할 경우 반드시 원화로 입금해 주세요.(원화 외 입금 시 자동 취소됩니다.)
* 해외은행 계좌에서 입금 시 중계 은행을 거쳐 한국으로 입금 처리가 되기에 가상 계좌 만료일인 5일 이내 입금 처리가 되지 않을 경우 자동 취소되는 점 참고 부탁드립니다.
* 해외은행 계좌로의 무통장 환불은 불가능합니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể nhận hóa đơn tiền mặt như thế nào khi thanh toá
결제 시 현금영수증은 어떻게 발급 받나요?

[Tiếng Việt]

Bạn nhận được hóa đơn tiền mặt nếu chuyển tiền với sổ tài khoản tạm thời, chuyển khoản trực tiếp trên trang pop-up hiện lên sau khi nhập thông tin như loại hóa đơn đăng ký cấp.

Hóa đơn tiền mặt sẽ cấp thành công sau khi lựa chọn khấu trừ thuế (số chứng minh nhân dân/ số điện thoại/ số thẻ) hoặc chứng minh chi phí (mã số kinh doanh).

 

* Nếu bạn không đăng ký hóa đơn tiền mặt khi thanh toán thì không cấp hóa đơn.

* Trường hợp thanh toán trên 1 trăm nghìn Won, Hóa đơn tiền mặt sẽ phát hành tự động theo số điện thoại đã nhập trong thông tin các nhân vào cuối tháng kể cả chưa đăng ký.

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 발급 가능하며, 현금 영수증은 전자결제 팝업창 내에서 발행 종류 및 정보를 입력/선택하여 발급 가능합니다.
소득공제(주민등록번호/휴대폰 번호/카드번호) / 지출증빙(사업자 번호) 중 선택해주시면 정상 발급됩니다.

 

* 결제 시 현금영수증 발행을 미 요청할 경우 현금영수증 발행이 불가합니다.
* 10만 원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể kiểm tra lịch sử phát hành hóa đơn tiền mặ
현금영수증 발행 내역은 어디에서 조회 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Nếu bạn đã đăng ký hóa đơn tiền mặt khi thanh toán bằng nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời, chuyển khoản trực tiếp thì bạn có thể xem hoặc sửa đổi tại trang web của tổng cục thế (https://www.home tax.go.kr).

Còn bạn không xem được lịch sử phát hành hóa đơn tiền mặt trên trang web của Siwonschool.

 

* Với trường hợp thanh toán trên 100,000 won, dù bạn có yêu cầu hay không, hóa đơn tiền mặt cũng sẽ tự động được xuất vào cuối tháng dựa trên số điện thoại bạn đã cung cấp khi đăng ký thành viên. 

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 현금 영수증 발행 신청한 경우

사이트에서는 발행 내역 확인 불가합니다.
국세청 홈택스(https://www.home tax.go.kr) 홈페이지에서 직접 현금영수증 조회 및 변경 가능합니다. 

 

* 10만원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Tôi có thể đăng ký phát hành hóa đơn tiền mặt sau không?
현금영수증 추후 재발급이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chỉ trong trường hợp bạn đã đăng ký phát hành trên trang pop-up khi thanh toán bằng nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời hoặc chuyển khoản trực tiếp.

Bạn có thể kiểm tra sau khi đăng nhập vào trang web → Trang của tôi → Lịch sử khóa học → Bấm hình hóa đơn bên cạnh ‘Hoàn thành thanh toán’ → Nhập thông tin cá nhân.

Hoặc bạn có thể xem hoặc sửa đổi tại trang web của tổng cục thế (https://www.home tax.go.kr).

 

* Trường hợp thanh toán trên 1 trăm nghìn Won, Hóa đơn tiền mặt sẽ phát hành tự động theo số điện thoại đã nhập trong thông tin các nhân vào cuối tháng kể cả chưa đăng ký.

 

[한국어]

무통장 입금, 실시간 계좌이체 결제 시 전자결제 팝업창 내에서 발행 선택 한 경우에만 가능합니다.
홈페이지 로그인 후 → 마이페이지 → 수강 내역 → 거래 완료 옆 영수증 아이콘 클릭 → 개인 정보 입력 시 조회 가능합니다.
또한, 국세청 홈택스(https://www.home tax.go.kr) 홈페이지에서 직접 현금영수증 조회 및 변경 가능합니다.

 

* 10만 원 이상 결제 건의 경우 현금영수증을 신청하지 않았더라도 등록되어있는 회원정보의 연락처로 월 말에 자동 발행됩니다.

Payment Inquiry
Có phát hành được hóa đơn khi thanh toán với tài khoản pháp
법인계좌로 결제 시 영수증 발급 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ in hóa đơn thanh toán khi nộp tiền qua tài khoản pháp nhân.

Chúng tôi có thể cấp hóa đơn tiền mặt chứng minh khi nhập thông tin họ tên, thông tin phát hành (số điện thoại, mã số kinh doanh), địa chỉ email trên trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông tin.

 

[한국어]

법인계좌로 입금 시 결제 영수증은 출력이 불가능합니다.
현금영수증 증빙은 가능하며 입금 시 고객센터 또는 1:1게시판을 통하여 성함, 발행정보(연락처, 사업자 번호), 이메일 주소를 기재하여 요청해주시면 확인 후 발급해드립니다

Course Inquiry
Sau khi thanh toán khóa học, mình có thể học từ bao giờ?
강의 결제하면 언제부터 수강 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Sau khi thanh toán thành công tại trang web Siwonschool, bạn có thể bắt đầu khóa học bằng cách vào ‘Bắt đầu học’.

Hãy lưu ý sau khi thanh toán thành công, nếu không bấm nút bắt đầu trong vòng 10 ngày, khóa học sẽ tự động bắt đầu.

 

1) Bạn có thể kiểm tra thời lượng khóa học của bạn tại ‘Lớp học của tôi’ → ‘Các khóa học đang học’ tại trang Học tập.

2) Ngay sau khi thanh toán thàn công, thư email có nội dung dưới đây sẽ gửi đến cho bạn tự động. (Riêng, thư email Daum không gửi được tự động)

- Hóa đơn điện tử thanh toán qua đại lý thanh toán

- Tiin nhắn về thông tin khóa học.

* Có trường hợp tin nhắn đến muộn do tình hình gửi tin nhắn.

[한국어]

시원스쿨 사이트에서 결제 후 마이페이지에서 '수강 시작하기' 버튼 클릭 후 수강 가능합니다.
결제 후 10일 이내 버튼 미 클릭 시 자동 시작되는 점 참고 부탁드립니다.

 

1) 수강기간은 내 강의실 → 학습하기 페이지의 '현재 수강 중인 강의'에서 확인하실 수 있습니다.

2) 결제와 동시에 아래와 같이 안내 메일이 자동 발송됩니다. (단, 다음메일은 자동 전송 불가합니다.)
- 결제대행사 결제 영수증 메일
- 수강 문자

* 문자 전송 상황에 따라 지연 발송되는 경우도 있습니다.

 

 

 

Course Inquiry
Thời gian khóa học bắt đầu tính từ bao giờ?
수강기간은 언제부터 적용되나요?

[Tiếng Việt]

Ngày bắt đầu khóa học được tính từ ngày bạn bấm nút [Bắt đầu học] và xem bài học đầu tiên.

Nhưng, thời gian chờ bắt đầu khóa học được kéo dài trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán và nếu không bắt đầu thì khóa học sẽ tự động bắt đầu từ ngày thứ 11.

Bạn hãy lưu ý rawgnf tính thời gian khóa học từ ngày bắt đầu xem bài đầu tiên.

Từ ngày thứ 10 sau ngày thanh toán bạn phải bắt đầu khóa học để tránh trượng hợp bất lợi cho bạn.

Hãy lưu ý điều này nhé!

 

[한국어]

우선 수강 시작일의 경우, 결제가 완료된 날짜가 아닌, 회원님께서 직접 [수강 시작] 버튼을 클릭하셔서 첫 강의를 듣기 시작하신 그 날짜로 정해집니다.
단, 수강 대기 기간은 결제일로부터 10일 동안만 유지되며 수강 대기 기간 10일 내 수강을 시작하지 않으시면 11일째 되는 날에는 자동으로 수강이 시작됩니다.
수강이 시작된 날로부터 수강기간이 적용되는 점 참고해주세요.

회원님께서 [수강 시작] 버튼을 클릭하지 않으셔도 결제일로부터 10일이 경과하면 "자동으로" 수강기간이 시작되므로,

결제일로부터 10일째 되는 날부터는 반드시 수강을 정식으로 시작해주셔야 수강기간 상 불이익을 받지 않습니다.
이 점을 반드시! 기억해주세요.

Course Inquiry
Tôi không đăng ký được phiếu giảm giá.
쿠폰 등록이 안돼요.

[Tiếng Việt]

Bạn phải nhập toàn bộ mã số phiếu giảm giá và phải phân biệt chữ Hoa, chữ thường, số.

Nếu bạn vẫn không đăng ký được phiếu giảm giá sau khi nhập mã chính xác, bạn hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông tin trực tiếp.

Chúng tôi sẵn sàng kiểm tra và giúp đỡ bạn đăng ký khóa học thành công.

 

[한국어]

쿠폰번호는 모두 대, 소문자, 숫자를 구분하여 기입해주셔야 합니다.
위의 과정을 올바르게 진행하여도 쿠폰이 등록이 안 되신다면
‘쿠폰번호, 구입처’를 1:1문의 게시판 또는 고객센터로 전화 주시면, 확인 후 수강등록을 도와드리도록 하겠습니다.

Course Inquiry
Tôi có thể hỏi các câu hỏi về khóa học ở đâu?
강좌 수강 및 학습 중 궁금한 점은 어디에 질문할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Vui lòng sử dụng bảng thông tin trung tâm điều hành học tập > Đặt câu hỏi về bài học.

※ Có trường hợp, bạn không nhận được câu trả lời suôn sẻ nếu đặt câu hỏi tại bảng thông tin trực tiếp. Bạn không nhận được

 

[한국어]

학습 운영센터 > 공부 질문하기 게시판을 이용해주세요.
 ※ 1:1게시판의 경우 원활한 답변이 이루어지지 않을 수 있습니다

Course Inquiry
Tôi có thể xem bài học của Siwonschool ở nước ngoài không?
해외에서 시원스쿨 강의를 수강할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể xem bài học mọi lúc tại bất kỳ nơi nào có thể đăng nhập được mạng.

Tuy nhiên, tốc độ mạng của nước ngoài không được lành mạnh như trong nước hoặc tùy vào tình hình của từng quốc gia, bạn có thể gặp khó khăn trong việc đăng nhập và xem bài học.

Để kiểm tra có xem được bài học hay không, bạn hãy thử xem bài học mẫu miễn phí tại trang web và nếu bài giảng chạy bình thường thì bạn có thể cùng học với Siwonschool tại nước đó.

 

* Bạn hãy xem bài học mẫu trên 15 phút để kiểm tra có hiện tượng bị ngắt hay dừng lại không.

* Tốc độ mạng có thể bị phụ thuộc vào từng địa phương.

 

[한국어]

인터넷 접속이 가능하다면 장소에 무관하게 언제든지 영어공부를 할 수 있습니다.

다만 해외의 경우는 우리나라와 달리 인터넷 접속이 원활하지 않거나 해당 국가 현지 상황에 따라 사이트 접속이 안될 수 있습니다. 

수강 가능 여부 확인하기 위해 현지에서 홈페이지에 있는 무료 샘플 강의를 수강해보시고  정상적으로 재생된다면 해당 국가(지역)에서도 시원스쿨과 함께 공부할 수 있습니다. 

 

* 샘플 강의를 15분 이상 수강하며 느림이나 끊김 등이 발생하지 않는지 확인해주시기 바랍니다.
* 같은 국가라 해도 지역별로 인터넷 상태가 다릅니다.

Course Inquiry
Tôi có thể bảo lưu khóa học như thế nào?
수강 일시정지는 어떻게 하나요?

[Tiếng Việt]

Khóa học của Siwonschool là khóa học có thời hạn học nhưng đề phòng trường hợp học vien không học được, chúng tôi cung cấp chức năng bảo lưu học tối đa 30 ngày.

Bạn có thể bảo lưu khóa học mong muốn theo cách vào Trang chủ → Các khóa học của tôi

 

* Sau khi kết thúc thời gian bảo lưu, việc bảo lưu sẽ bị hủy và khóa học sẽ bắt đầu tự động.

* Có thể bảo lưu tối đa 3 lần, mỗi lần 10 ngày.

* Đối với sản phẩm trọn gói, không bảo lưu được từng khóa học mà toàn bộ sản phẩm sẽ được bảo lưu một thể khi đăng ký bảo lưu một khóa học.

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 일정 기간 동안 수강할 수 있는 기간제 강의지만 수강이 어려운 상황이 발생하는 것을 대비하여 최대 30일까지 정지가 가능합니다. 

홈페이지 → 내 강의실 페이지의 일시정지에서 원하시는 강좌를 선택 후 수강 정지 가능합니다.

 

* 정지 기간 종료 후 자동으로 정지 해제되며 수강이 다시 시작됩니다. 
* 정지는 10일씩 최대 3회까지 가능합니다.
* 패키지 상품의 경우 강좌별로 정지는 불가하며 패키지 상품 내의 모든 강좌가 함께 정지됩니다.

Course Inquiry
Tôi không nhìn thấy danh mục khóa học.
수강목록이 보이지 않아요.

[Tiếng Việt]

Bạn phải bắt đầu khóa học bằng cách đăng nhập vào trang web của ngôn ngữ mà bạn đã thanh toán, vào các khóa học của tôi → Bấm nút ‘Bắt đầu khóa học’

(Sau 10 ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động) Sau khi bắt đầu khóa học, bạn có thể xem bài học trên APP

 

[한국어]

결제하신 언어의 사이트에서 로그인 후 "내 강의실 → 수강 시작하기"로 강의를 시작해주셔야 합니다.

(결제 시점으로부터 10일 이후 수강 자동 시작) 강의 시작 후 시원스쿨 APP에서 수강 가능합니다.

Course Inquiry
Tôi có thể xem bài học sau khi thanh toán không?
결제 후 나중에 수강해도 되나요?

[Tiếng Việt]

Khóa học sẽ bắt đầu tự động sau 10 ngày thanh toán.

Nếu bạn muốn bắt đầu học luôn trước khi khóa học bắt đầu tự động thì hãy bấm nút ‘bắt đầu học’ tại trang của tôi.

 

[한국어]

결제 후 10일 뒤에는 강의가 자동 시작이 됩니다.
만약 10일 전 에 수강을 원하시면 내 강의실에서 ‘공부 시작하기’를 눌러서 이용해주시면 됩니다. 

Course Inquiry
강의노트는 어디서 다운 받나요?
Tôi có thể tài tài liệu tham khảo miễn phí ở đâu?

[한국어]

홈페이지 →내강의실 → 원하는 강의 선택 후 "강의목록" 에서 다운 받을 수 있습니다.

또한 강의노트를 열기 위해서는 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 라는 전용 프로그램이 필요합니다.

홈페이지 → 고객센터 → 원격지원 에서 다운받거나 아래의 링크에서 다운 받을 수 있습니다.

* 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 다운로드 = http://get.adobe.com/kr/reader/

 

[Tiếng Việt]

Bạn hãy đi theo đường chỉ dẫn để tải tài liệu tham khảo miễn phí : Trang chủ → Các lớp học của tôi → Chọn khóa học mong muốn → tải trên ‘Danh mục khóa học’

Ngoài ra, bạn cần có phần mềm Adobe acrobat reader để mở tài liệu tham khảo.

Bạn có thể tải phần mềm này tại Trang chủ → Trung tâm chăm sóc khách hàng → Điều khiển từ xa hoặc tại đường ____link____ dưới đây.

http://get.adobe.com/kr/reader/ = http://get.adobe.com/kr/reader/

Shipping Inquiry
Có giao hàng đến nước ngoài không?
해외로 배송이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Những sản phầm đã đánh dấu riêng có thẻ giao hàng đến nước ngoài.

Khi thanh toán sản phẩm được giao hàng nước ngoài, hãy ghi địa chỉ nhận trên thông tin người nhận sau khi chọn ‘nơi nhận tại nước ngoài’

Ngoài ra, các sản phẩm khác không được giao hàng ra nước ngoài nhằm đảm bảo thời gian giao hàng, thất lạc,v.v và theo quy định EMS các sản phẩm điện tử (đặc biệt là sản phẩm bao gồm pin) không nhận giao hàng.

Nhưng, có cách gọi hàng đến địa chỉ trong nước của người quen sau đó tự tìm dịch vụ giao hàng riêng. Hãy lưu ý có khả năng bị thất lạc sản phẩm hoặc công ty vận chuyển không nhận giao hàng khi gửi ra nước ngoài (đặc biệt là sản phẩm bao gồm pin)

 

[한국어]

배송기간,분실 등의 우려와 함께  EMS 규정상 전자제품( 특히 배터리 내장 제품)은 접수 자체가 불가함에 따라 인해 해외 배송은 제공되지 않고 있습니다.

다만 국내 지인등의 주소로 국내 배송 후 회원님께서 개별적으로 운송대행서비스 등을 통해 배송 받으시는 경우가 있으나 해외우편물의 경우 분실,취급 거부(특히 배터리 내장 전자제품) 등의 사례가 있으니 유의하시기 바랍니다. 

Course Inquiry
강의노트를 효율적으로 사용하는 방법은 무엇인가요?
Phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo hiểu quả là gì

[한국어]

강의를 수강 하신 후에 강의노트를 훑어보며 오늘 배운 내용을 정리하고,

이해가 안되는 부분 또는 말하기가 어려운 부분의 강의를 다시 들으시면 보다 효율적인 학습이 가능합니다..

강의 수강 중에는 강의노트를 보는 것 보다 영상에 집중하며 듣고 따라하시는 것을 추천해드립니다. 

 

[Tiếng Việt]

Bạn nên ôn tập lại bài học đã xem cùng với tài liêu tham khảo ,

cò phần nào khó hiểu hoạc khó nói theo thì hãy xem lại bài giảng.

Trong lúc xem bài giảng thì bạn nên tập trung nghe và đọc theo giảng viên hơn là đọc tài liệu tham khảo.

Shipping Inquiry
Tôi có thể theo dõi đơn hàng của tôi như thế nào?
배송 조회는 어떻게 할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web vào “Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

(Nhưng, ngày xuất kho có thể kiểm tra số vận chuyển sau 6 giờ tối.)

Các sản phẩm cơ bản như giáo trình được xuất kho sau ngày thanh toán, các sản phẩm quà tặng được xuất kho sau 7 ngày. (Có thể thay đổi phụ thuộc công ty vận chuyển)

vd) Thứ Sáu thanh toán thì xuất kho vào thứ Hai tuần sau.


[한국어]

홈페이지 로그인 후 "마이페이지 → 주문배송현황" 에서 조회할 수 있습니다.
(단, 출고된 당일 오후 6시 이후에 운송장 번호 확인이 가능합니다.)
도서 등 일반 상품에 대해서는 결제 후 다음 영업일에 출고되며, 사은품의 경우 결제 후 7일 이후 출고됩니다. (배송 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.)
ex) 금요일 결제 시 다음 주 월요일 출고

Payment Inquiry
결제 방법을 알려주세요
Hãy hướng dẫn cho tôi phương thức thanh toán.

[한국어]

1. 무통장입금

입금자 명,은행 등 필요 정보 입력 후 회원님만의 전용 계좌로 입금 하시는 방법입니다. 입금가능한 기한이 정해져 있으며 가상계좌 발급 완료 후 회원정보에 등록된 휴대폰으로 은행명, 계좌번호, 예금주 내용이 발송됩니다. 발급받으신 계좌송금해 주시면 바로 결제가 완료 됩니다.

* 입금기한은 연장 또는 변경이 불가능 합니다.

* 입금자 명과 상관없이 금액만 일치하면 정상 입금 처리 됩니다.

 

2. 휴대폰결제

회원님이 소지하고 계신 있는 휴대폰으로 전달된 인증번호 입력 후 결제하는 방법입니다.

* 미성년자 명의의 휴대폰, 사업자 폰, 미납 상태인 폰, 정액요금제 가입폰, 외국인 명의, 미성년자 요금제 이용 시 통신사별 제약으로 휴대폰 결제가 불가할 수 있습니다.

 

3. 실시간 계좌이체

회원님의 계좌에서 실시간으로 결제 금액이 출금되는 방법입니다. 계좌번호,비밀번호,보안카드 등 필요 정보를 입력하시면 바로 결제 가능합니다.

 

4. 신용카드

회원님의 신용카드로 결제하는 방법입니다. 카드사별로 안심클릭이나 IPS설정을 요구 할 수 있습니다. 기존에 안심클릭이나 ISP를 사용하시던 분들은 비밀번호 그대로 사용하여 제가능하며, 안심클릭이나 ISP비밀번호를 설정 안하셨던 분들은 새롭게 설정하신 후 사용하여야 합니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Nộp tiền vào sổ tài khoản tạm thời.

Đây là phương thức bạn nộp tiền vào tài khoản tạm thời được cấp riêng cho bạn sau khi nhập thông tin như người nhập tiền, tên ngân hàng,v.v.

Có thời hạn nộp tiền nhất định, sau khi cấp sổ tài khoản tạm thời, sẽ có tin nhắn có nội dung thông tin tên ngân hàng, số tài khoản, tên người nhận đến số điện thoại của thành viên.

Sau khi chuyển tiền đến sổ tài khoản tạm thời, đơn hàng của bạn hoàn thành thanh toán thành công.

*  Thời hạn thanh toán không gia hạn hoặc thay đổi được.

* Không cần khớp người gửi tiền với học viên, chỉ cần chuyển đúng số tiền là hoàn thành thanh toán đơn hàng.

 

2. Thanh toán bằng điện thoại

Đây là phương thức thanh toán qua mã code chứng minh được gửi đến số điện thoại của bạn.

* Không hoàn thành thanh toán được với điện thoại có người sở hữu là vị thành niên, điện thoại pháp nhân, điện thoại có khoản chưa thanh toán, điện thoại trả chi phí cố định, người sở hữu là người nước ngoài, khi sử dụng gói vị thành niên do điều khoản của từng công ty viễn thông.

 

3. Chuyển khoản trực tiếp

Đây là phương thức thanh toán chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản của bạn. Sau khi nhập các thông tin cần thiết như số tài khoản, mật khẩu tài khoản, thẻ bảo mật, v.v. thì hoàn thành thanh toán đơn hàng thành công.

 

4.  Thẻ tín dụng

Đây là phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể đăng ký Click an toàn hoặc cài đặt IPS theo từng công ty thẻ. Với những hội viên đã sử dụng Click an toàn hoặc IPS có thể dùng ngay mật khẩu đã cài đặt. Còn những ai chưa cài đặt mật khẩu cho Clik an toàn và ÍP thì phải cài đặt rồi mới sử dụng được.

Shipping Inquiry
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng như thế nào?
배송지 주소는 어떻게 변경 하나요?

[Tiếng Việt]

Từ thời điểm thanh toán đến 9 giờ sáng hôm sau, đăng nhập vào trang web vào  “Các khóa học của tôi > Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

 

[한국어]

결제 한 시점부터 다음 영업일 오전 9시까지 홈페이지 로그인 후 "내 강의실 → 마이페이지 → 주문배송현황 → 배송지 변경" 에서 할 수 있습니다.
* 결제 후 다음 영업일 오전 9시 이후에는 주소지를 변경하셔도 실제 배송에 반영되지 않습니다.

Payment Inquiry
결제 영수증은 어떻게 발급 받나요?
Tôi có thể nhận hóa đơn thanh toán như thế nào?

[한국어]

1. 신용카드/ 휴대폰/ 실시간 계좌이체로 결제한 경우

결제 완료 후 결제 대행사인 LGU+에서 회원님의 이메일 주소로 결제 완료 영수증이 전송됩니다. 분실 또는 메일 삭제 등의 이유로 재발급을 받기 원하실 경우 LGU+ 전자결제 사이트 (http://ecredit.uplus.co.kr/) 에서 출력 할 수 있습니다.

 

2. 무통장 입금 한 경우 
무통장 입금 결제 진행시 현금영수증 발행 여부 체크해주시면 발급 가능하며, 10만 원 이상 구매 건의 경우 회원가입 시 등록한 핸드폰 번호로 자동 일괄 발급됩니다.

 

3. 세금계산서가 필요한 경우 구매하신 상품의 부가세 가산 여부에 따라 세금계산서 또는 계산서로 발급 가능합니다. 
다만, 법인계좌로 입금 시에만 가능합니다. (무통장 입금 건은 현금영수증만 신청 가능) . 
입금 확인 후 결제마다 1회 신청 가능하며 사업자등록증, 입금자명, 수강자명, ID, 이메일 주소, 연락처 기재 후 FAX 02-3482-1311로 전송해주시면 확인 후 이메일 발송됩니다.

* 결제 시 현금영수증 발행 미 요청 시 현금영수증 발행이 불가합니다. 
* 모든 결제는 현금영수증/계산서/영수증 중복 발행 불가합니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, điện thoại, chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi hoàn thành thanh toán, công ty được ủy thác thanh toán LGU+ sẽ gửi hóa đơn thanh toán đến email của bạn. Trong trường hợp bị mất, hoặc xóa thư email và cần xin cấp lại thì bạn có thể vào trang web thanh toán của LGU+ (http://ecredit.uplus.co.kr/) và in lại.

 

2. Trường hợp chuyển khoản đến sổ tài khoản tạm thời.

Nếu bạn chuyển khoản đến tài khoản tạm thời, có thể cấp hóa đơn khi chọn cấp hóa đơn tiền mặt. Với đơn hàng trên 100 nghìn won, sẽ cấp hóa đơn tự động với số điện thoại sử dụng khi đăng ký thành viên.

 

3. Trường hợp cần thiết hóa đơn thuế, có thể cấp hóa đơn thuế hoặc biên lai thanh toán phụ thuộc vào việc tính thêm thuế gia tăng hay không. 

Tuy nhiên, trường hợp này khả thi chỉ khi thanh toán bằng tài khoản pháp nhân. (Trường hợp chuyển khoản qua tài khoản tạm thời chỉ có thể đăng ký hóa đơn tiền mặt.)

Sau khi xác nhận nạp tiền, có thể đăng ký 1 lần cho từng đơn thanh toán . Xin vui lòng gửi thông tin cần thiết như : giấy phép kinh doanh, tên người nạp tiền, tên học viên, ID, địa chỉ email, số điện thoại đến FAX 02-3482-1311. Chúng tôi sẽ gửi email sau khi kiểm tra.

 

Shipping Inquiry
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng trong lúc giao hàng không?
배송 중에는 배송지를 변경할 수 없나요?

[Tiếng Việt]

Sản phẩm đã bắt đầu giao hàng nên không đổi được địa chỉ nhận hàng.

 

[한국어]

상품이 이미 출발하여 배송 중인 상태에서는 배송지 변경이 불가능합니다.

Payment Inquiry
신용카드 결제시 오류가 발생해요
Tôi gặp lỗi khi thanh toán qua thẻ tín dụng.

[한국어]

1. 결제시 카드 정보를 잘못 입력한 경우

결제시 카드번호, 비밀번호, 유효기간, 주민번호 등이 정상적으로 입력되지 않을 경우 오류 발생

 

2. 결제카드로 인한 오류

결제하려는 카드의 한도초과 또는 사용정지의 경우 오류 발생

 

3. 타임아웃 오류

카드 결제 승인과정에서 일정 시간이 초과될 경우 타임 아웃 오류 발생(일시적으로 발생하는 오류로 잠시 후에 다시 시도 해보시기 바랍니다.)

 

4. 할부 개월 수 오류

체크카드 : 일시불 결제만 가능

법인카드 : 회사명 법인카드 (결제불가 시 자회사에 문의)

기프트카드 : 상품권 개념으로 결제불가

 

5. 기타 오류

안심클릭 / ISP 인증등 결제 서비스 오류로 인한 결제 실패 오류 발생이 일어날 수 있으므로 각 소지한 해당 카드사에 문의하여 확인하시기 바랍니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Trường hợp nhập sai thông tin thẻ.

Có lỗi xảy ra nếu nhập sai số thẻ, mật khẩu, thời hạn thẻ, số chứng minh.

 

2. Lỗi do thẻ thanh toán.

Có lỗi xảy ra khi quá hạn mức hoặc thẻ đã bị dừng.

 

3. Lỗi do hết thời gian

Trong quá trình xác nhận thanh toán thẻ, nếu quá thời gian thanh toán có thể có lỗi xảy ra. (Đây là lỗi tạm thời nên xin vui lòng thử lại sau.)

 

4. Lỗi do số tháng trả góp.

Thẻ séc : Chỉ có thể trả ngay.

Thẻ pháp nhân: Thẻ pháp nhân theo tên công ty (Hỏi công ty khi có lỗi)

Thẻ tặng : Không thanh toán được vì đây như là phiếu giảm giá.

 

5. Các lỗi khác

Có trường hợp xảy ra lỗi do dịch vụ thanh toán như Click an toàn hoặc xác minh ISP nên xin vui lòng liên hệ công ty thẻ để kiểm tra tình trạng của thẻ.

Shipping Inquiry
Đổi địa chỉ nhận hàng cơ bản như thế nào?
기본 배송지 변경은 어떻게 하나요?

[Tiếng Việt]

Vào Trang của tôi > Sửa thông tin cá nhân > địa chỉ để đổi địa chỉ của bạn thì khi đặt hàng bạn không cần ghi lại địa chỉ nhận của bạn.

 

[한국어]

마이페이지 > 내 정보 수정 >주소지를 변경해주시면 주문 시 별도의 입력 없이 기본 배송지로 주문이 가능합니다.

Payment Inquiry
할인 쿠폰을 발급받았어요. 어떻게 사용하나요?
Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá như thế nào?

[한국어]

자동으로 발급받으신 할인 쿠폰은 "마이페이지 → 보유쿠폰"에서 확인 가능합니다.

쿠폰번호 입력이 필요할 경우 "마이페이지 → 내 쿠폰함"에서 쿠폰번호 입력 후 사용하실 수 있습니다.

쿠폰에 따라 적용되는 상품이 상이하오니 결제 시 다시 한 번 확인 부탁 드립니다.

 

[Tiếng Việt]

Phiếu được cấp tự động có thể kiểm tra tại Trang của tôi → Phiếu giảm giá đang có.

Trường hợp cần nhập mã phiếu giảm giá, có thể sử dụng phiếu sau khi nhập mã tại Trang của tôi → Các phiếu của tôi

Phiếu giảm giá được áp dụng khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Xin vui lòng kiểm tra lại trước khi hoàn thành thanh toán.

Shipping Inquiry
Bao giờ đơn hàng bắt đầu giao hàng?
주문한 상품은 언제 배송되나요?

[Tiếng Việt]

Hôm sau ngày thanh toán xuất kho và tùy vào tình hình công ty vận chuyển mất 2~3 ngày.

 ※ Công ty vận chuyển : Công ty vận chuyển CJ

 ※ Đơn hàng của thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật được xuất kho cùng loạt vào thứ Hai

 

[한국어]

주문한 날짜의 기준으로부터 익일 출고되며, 택배사 사정에 따라 2~3일 정도 소요됩니다.
 ※ 택배사 : CJ 대한통운
 ※ 금, 토, 일 주문 시 월요일에 일괄 출고됩니다. 

Payment Inquiry
이벤트 쿠폰은 어떻게 사용하나요?
Có thể sử dụng phiếu giảm giá được tặng như thế nào?

[한국어]

1. 무료체험 쿠폰

동영상 수강 결제여부 관계없이 회원 가입 후 쿠폰 번호 등록 하여 사용 가능합니다.

 

2. 할인 쿠폰

표기되어 있는 강의에만 적용

표기된 강의 결제 시 반드시 쿠폰 적용을 해야 할인 가능합니다.

 

* 기간 내에 반드시 등록 후 사용해야 하며 기간만료 후 사용 불가합니다.

* 타인 양도, 현금 교환 불가하며, 도난/분실/훼손 등에 대한 이유로 재발급 되지 않습니다.

* 쿠폰은 표기되어 있는 강의만 수강 또는 할인 가능하며 다른 강의로 변경 되지 않습니다.

* 무료체험 쿠폰으로 수강하는 경우 일시 정지할 수 없습니다.

* 무료체험 쿠폰으로 수강 후 동일 강의를 유료 결제 하는 경우 신규가격으로 결제 됩니다. (신규가격 결제 이후 연장,재수강 가격 적용 가능)

 

[Tiếng Việt]

1. Phiếu giảm giá học thử miễn phí

Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá sau khi đăng nhập vào trang web, nhập mã phiếu, không bắt buộc mua khóa học.

 

2. Phiếu giảm giá

Chỉ áp dụng với các khóa học có đánh dấu.

Phải nhập mã phiếu để được giảm giá khi thanh toán các khóa học được đánh dấu.

 

* Phải đăng ký phiếu trong thời hạn sử dụng và sau khi kết thúc thời hạn, không sử dụng được.

* Cấm chuyển nhượng cho người khác và chuyển đổi sang tiền mặt. Không cấp lại phiếu với lý do mất trộm, hỏng.

* Phiếu giảm giá chỉ được áp dụng với các khóa học được đánh dấu và không đổi sang khóa học khác.

* Các khóa học được học bằng phiếu giảm giá không cấp dịch vụ bảo lưu.

* Sau khi kết thúc khóa học học thử miễn phí, thanh toán cùng khóa học đó sẽ tính theo giá thanh toán đầu tiên. (Sau khi thanh toán với giá thanh toán đầu tiên, áp dụng giá gia hạn, học lại.)

Shipping Inquiry
Tôi có thể chỉ định ngày và thời gian nhận hàng không?
배송 날짜와 시간을 지정할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào tình hình tồn kho, thời gian chuẩn bị xuất kho, đường giao hàng, số lượng giao hàng của công ty nên khó chỉ định ngày và thời gian giao hàng cho bạn.

 

[한국어]

상품의 배송은 재고 및 배송 준비 기간, 배송 경로와 택배사의 배송 물량에 따라 방문 시간대가 달라지므로 배송날짜 및 방문 시간을 미리 지정하기 어렵습니다.
※ 단, 출고일은 별도 요청을 주시면 예약해드립니다. (당일출고 불가)

Payment Inquiry
연장 또는 재수강 결제가 가능한가요?
Tôi có thể thanh toán gia hạn hoặc học lại không?

[한국어]

모든 단과 강의는 연장 또는 재수강이 가능합니다.

단, 패키지 등 특별 할인 상품은 연장 또는 재수강이 어려우며

추가 수강을 원하실 경우 해당 강의를 신규 구매 가격으로 결제 하셔야합니다.

 

* 연장 또는 재수강은 해당 강의의 수강기간만큼 연장 또는 재수강 가능합니다.

* 재수강은 수강 종료 후 6개월 이내 신청 가능합니다.

 

[Tiếng Việt]

Toàn bộ các khóa học đơn có thể gia hạn hoặc học lại được.

Trừ các sản phẩm giá giá đặc biệt như bộ trọn gói không có dịch vụ gia hạn hoặc học lại. Bạn phải thanh toán lại với giá mua lần đầu tiên.

 

* Thời gian gia hạn hoặc học lại bằng thời gian của khóa học bạn đã đăng ký.

* Bạn có thể đăng ký học lại trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc khóa học.

Shipping Inquiry
Tôi có thể nhận các sản phẩm một thể không?
여러가지 상품 주문 시, 묶음 배송이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Chúng tôi gửi từng sản phẩm một nên không gửi gói cho khách hàng.

※ Nhưng, nếu đặt nhiều sản phẩm trên cùng một đơn hàng, sẽ được gửi một thể cho bạn. (Cùng mã đơn hàng)


[한국어]

배송 상품은 한 상품별로 각각 배송되고 있어 묶음 배송이 불가합니다.
※ 단, 하나의 주문 건의 경우 별도 요청이 없어도 묶음 배송이 됩니다. (주문번호 동일)

Shipping Inquiry
Tôi quên mất chưa ghi địa chỉ nhận khi thanh toán.
결제 시 배송지 입력을 못 했어요.

[Tiếng Việt]

Khi chưa ghi địa chỉ nhận, sẽ bị lùi giao hàng.

Xin vui lòng kiểm tra lại nội dung đã nhập khi thanh toán và nếu bị thiếu sót thì hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc gửi thư trên bảng thông báo.

※ Lưu ý: đơn hàng sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày hôm sau ngày thanh toán (trong giờ hành chính)

 

[한국어]

배송지 미입력 시 배송은 지속 지연됩니다. 
기입을 하였는지 한번 더 확인 후 누락되었을 경우, 배송받을 주소지를 고객센터 또는 1:1게시판으로 남겨주시면 배송 도와드리겠습니다.
※ 단, 배송지 입력 날짜 기준으로 익일 출고됩니다. (영업일 기준)

Payment Inquiry
안전결제(ISP), 안심클릭은 무엇인가요?
Thanh toán an toàn (ISP), Click an toàn là gì?

[한국어]

1.안전결제(ISP) 서비스

본인인증 후 카드번호, 유효기간, 비밀번호 등의 회원정보를 입력할 필요 없이 비밀번호만 입력하여 결제하는 방법으로 BC카드와 국민카드를 이용할 때 이용가능 하십니다. 비밀번호만 입력하기 때문에 사기쇼핑몰에 의한 정보 유출이나 해킹에 의한 정보 도용이 차단되어 회원님의 인터넷 쇼핑을 보다 안전하게 보호해 드립니다.

 

2. 안심클릭 서비스

BC카드사와 국민카드사를 제외한 국내 주요 신용카드사와 VISA가 협력하여 개발한 온라인 전자상거래용 지불 인증 서비스로 카드번호, 유효기간, 주민번호, 비밀번호 등의 주요 정보를 입력하지 않고 회원님이 사전에 등록해 놓은 안심클릭서비스 암호(패스워드)를 통해 거래 하는 새로운 인터넷 결제 서비스입니다.

 

* 공인인증서가 정보의 공인인증기관에서 관리하는 본인확인 시스템인데 반해 안전결제(ISP), 안심클릭은 각 해당 카드사들이 자체적으로 시행하는 신용카드 인증 및 보안 시스템입니다.

* 결제 단계에서 회원님께서 이용하고자 하는 신용카드를 선택하게 되면 설치 안내가 뜨며, 안내에 따라 고객님의 PC에 설치하시면 됩니다.

 

[Tiếng Việt]

1. Dịch vụ thanh toán an toàn (ISP)

Đây là phương pháp thanh toán khi sử dụng thẻ BC và thẻ KB. Sau khi xác minh danh tính, không cần phải nhập số thẻ, thời hạn, mật khẩu, v.v,.mà bạn chỉ cần nhập mật khẩu để thanh toán. Chỉ cần nhập mật khẩu nên có thể đề phòng các vụ lừa đảo điện tử như sự rò rỉ, hacking thông tin cá nhân đảm bảo an toàn cho việc mua sắm của khách hàng.

2. Dịch vụ Click an toàn

Đây là dịch vụ xác minh thanh toán thương mại điện tử được nghiên cứu bởi sự hợp tác của các công ty thẻ trong nước, trừ công ty thẻ BC và thẻ KB với VISA. Khách hàng không cần phải nhập số thẻ, thời hạn, số chứng minh, mật khẩu mà chỉ cần nhập mật khẩu đã đăng ký để giao dịch an toàn trên mạng.

 

* Giấy xác nhận thông tin cá nhân là hệ thống xác nhận cá nhân qua cơ quan chứng nhận công cộng. Còn, Thanh toán an toàn (ISP), Click an toàn là hệ thống xác nhận và bảo mật thẻ tín dụng của các công ty thẻ tự

* Khi khách hàng tiến hành các bước thanh toán, các trang thông báo tải phần mềm sẽ hiện lên và khách hàng tải các phần mềm theo các bước được hướng dẫn.

Shipping Inquiry
Tôi có thể đến lấy hàng trực tiếp không?
상품을 직접 방문하여 수령할 수는 없나요?

[Tiếng Việt]

Theo nguyên tắc chúng tôi phải chuyển hàng cho khách hàng nên khách hàng không thể nhận hàng trực tiếp.

※ Toàn bộ sản phẩm cho khách hàng gửi được bảo quản tại trung tâm lưu hàng và cũng không được lấy hàng trực tiếp tại trung tâm lưu hàng.

 

[한국어]

배송 상품은 고객님께 직접 배송해 드리는 것을 원칙으로 하고 있어, 직접 방문 수령은 불가합니다.
※ 모든 배송 상품의 경우 물류센터에 보관되고 있으며, 물류센터로도 방문 수령 불가합니다.

Player Inquiry
Điều kiện cấu hình PC để xem video bài giảng như thế nào ạ?
강의를 보기 위한 PC 사양은 어떻게

[시원스쿨 PC]

Phân loại | 구분 Cấu hình khuyến khích | 권장사양 
CPU PTrên Pentium Dual Core 1.8Ghz  | entium Dual Core 1.8Ghz 이상
RAM Trên 2G RAM | 2G RAM 이상

Độ phân giải màn hình

화면해상도

- Hỗ trợ trên 1024 X 768 | 1024 X 768 이상 지원

- Không xem được với các máy không hỗ trợ trên độ phân giải 768 (chiều dọc) như mini laptop,v.v.

  미니노트북 등은 해상도 768(세로)이상 미지원시 수강 불가

Tốc độ mạng

네트워크

Tốc độ gửi trên 10Mbps

10Mbps 이상의 전송속도

Máy phụ kiện
주변기기

Loa, Mic, Tai nghe (Siwonschool Max)

스피커, 마이크, 헤드셋 (시원스쿨 맥스)

Hệ điều hành

운영체제

- Windows 7
- Trên OS X 10.8 Mountain Lion (Khuyến khích trên 10.10 Yosemite)

  OS X 10.8 Mountain Lion 이상 (10.10 Yosemite 이상 권장)

Trình duyệt web

웹브라우저

1) Windows 
- Hệ điều hành trên Internet Explorer 9.0, 32 bit

  Internet Explorer 9.0 이상, 32비트 운영체제
- Không xem được video bài giảng khi thực hiện Internet Explorer bằng 64 bit (Không tải được các phần mềm thiết yếu như ActiveX)

  Internet Explorer가 64비트로 실행될 경우 수강 불가 (강의 수강을 위한 ActiveX 등 프로그램 설치 불가)
- Chrome 

2)Mac
- Trên version Safari 6 (Khuyến khích trên version 7)  | Safari 6 버전 이상 ( 7버전 이상 권장)
* Không hỗ trợ cho các phần mềm trình duyệt như, Chrome, FireFox | Chrome,FireFox 등 기타 브라우저 미지원

Media Player

미디어플레이어

Trên Windows Media Player 10

Windows Media Player 10 이상

Flash Player

플래시플레이어

Version mới của Adobe Flash Player

Adobe Flash Player 최신 버전

 

* Điều lưu ý | 유의사항

- Khi không đủ điều kiện cấu hình máy tính, có hiện tượng video bị ngắt do thiếu resource.

  PC사양이 맞지 않는 경우 리소스 부족으로 동영상 끊김현상 발생할 수 있습니다.

 

- Bạn hãy kiểm tra virut hoặc THU HOẠCH RESOURCE khi có hiện tượng bị ngắt có nguyên nhân do không phù hợp cấu hình PC hoặc thiếu resource..

  권장사양 PC 이나 동영상 끊김현상 발생시 시스템 리소스 부족 가능성 있으므로 리소스 확보와 바이러스 또는 악성코드 검사를 진행해주시기 바랍니다.

 

- Nếu bạn xem bài giảng ở nước ngoài, chất lượng video không đảm bảo. Hãy xem trước video mẫu để kiểm tra chất lượng video.

  해외 수강 시 현지 사정에 따라 수강이 원활하지 않을 수 있으므로 현지에서 샘플 강의 재생 가능여부 확인 후 수강해주시기 바랍니다.

Shipping Inquiry
Có thông báo rằng đã xuất kho nhưng tôi không theo dõi hàng được.
출고되었다고 하는데 배송 추적이 되지 않아요.

[Tiếng Việt]

Khi sản phẩm được xuất kho, cập nhập thông tin từ công ty vận chuyển nên thường có thể theo dõi lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Nếu sau 9 giờ 30 phút vẫn không theo dõi sản phẩm được, hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

상품이 출고되면 배송 업체에서 데이터를 받아 등록을 해야 하므로 보통 익일 오전 9시 30분경에 배송 추적이 가능합니다.

만일 9시 30분 이후에도 배송 추적이 되지 않을 경우, 고객센터로 전화 또는 1:1 게시판을 통해 문의주시면 확인해드리겠습니다.

Player Inquiry
Tôi không tải được Starplayer để xem bài giảng.
동영상 강의 수강시 필요한 Starplayer 설치가 안돼요.

[Tiếng Việt]

1. Trường hợp ID đang sử dụng không có quyền quản lý.

1) Làm theo các bước như sau: Windows > Cài đặt > Tải khoản User.

2) Kiểm tra tài khoản đang sử dụng trên trang tài khoản User.

3) Hạng mục ở dưới tên User là người quản lý máy tính hoặc Administrators thì không bị ảnh hưởng khi tải ActiveX nhưng nếu ở chế độ Guest hoặc User, có thể bị ảnh hưởng khi tải ActiveX. Hãy đổi tài khoản sang quản lý và tải ActiveX lại.

* Các nơi yêu cầu cấp độ bảo mật cao hoặc hạn chế người sử dụng như công ty hoặc trường học, thường để chế độ tài khoản là Guest hoặc User nên hãy liên hệ với người phụ trách mạng để đổi tài khoản và tải ActiveX lại.

 

2. Trường hợp không hợp cài đặt bảo mật.

1) 시Hãy vào Windows > Cài đặt > Option network.

2) .Option network > Bảo mật > Trình độ chỉ định User > “quay lại như ban đầu”

 

3. EX) Norton Antivirus

Trường hợp chặn tải ActiveX do kiểm tra thực tế qua Norton Antivirus hoặc phần mềm kiểm tra mã độc hại, hãy  kết thúc hoặc tắt chức năng kiểm tra thực tế của các phần mềm kiểm tra viruts hoặc mã độc hại.

Hãy trỏ chuột lên hình tượng Norton Antivirus trên thanh công việc → bấm chuột phải → Chọn Disable Antivirus Auto-Protect → tải lại Starplayer

 

4. Trường hợp đang sử dụng Internet Explorer dành cho 64bit.

Đối với những user đang sử dụng Internet Explorer dành cho 64 bit có thể gặp khó khăn khi tải phần mềm, Hãy vào lại Internet Explorer dành cho 32 bit và tải lại.

* Nếu sau khi thử cách trên mà vẫn gặp khó khăn, hãy vào _link_ này để tự tải phần mềm.  http://www.axissoft.co.kr/get/Starplayer/Starplayer_setup.exe

* Nếu không tải được phần mềm hãy vào bảng thông báo để tư vân.  trang chủ → Trung tâm chăm sóc khách hàng → Điều khiển từ xa

 

[한국어]

1. 사용하는 PC의 계정이 관리자 권한이 아닌 경우

1) 시작 > 제어판 > 사용자 계정을 클릭 합니다.

2) 사용자 계정 창에서 현재 사용하고 있는 계정을 확인 합니다.

3) 사용자 이름 아래에 나와있는 항목이 컴퓨터 관리자 혹은 Administrators 인 경우 현재 사용자 계정이 관리자 계정으로써 ActiveX 설치에 영향을 받지 않지만 Guest 또는 User로 되어 있는 경우엔 ActiveX 설치에 영향을 받을 수 있음으로 관리자 계정으로 변경하여 ActiveX를 설치하시기 바랍니다.

* 보안이 높은 회사나 학교 같은 경우 컴퓨터 사용의 제한을 두기 위해 사용자 계정을 Guest 계정이나 User계정으로 하는 경우가 많으며 이 경우 네트워크 담당자에게 문의하여 사용자 계정을 관리자 계정으로 변경 후 ActiveX 설치를 할 수 있도록 합니다.

 

2. 보안 설정이 맞지 않는 경우

1) 시작 > 제어판 > 인터넷 옵션을 클릭합니다.

2) 인터넷 옵션 > 보안 > 사용자 지정 수준(C) → "원래대로" 선택 합니다.

 

3. 노턴 안티바이러스 또는 악성코드 검사 프로그램이 실시간으로 검사하며 ActiveX 설치를 차단하는 경우

바이러스 등 악성코드 검사 프로그램의 실시간 감시 기능을 OFF하거나 종료하시길 바랍니다.

EX) Norton Antivirus

작업표시줄의 Norton Antivirus 아이콘 → 오른쪽 마우스 클릭 → Disable Antivirus Auto-Protect’를 선택 → Starplayer 재설치

 

4. 기본 Internet Explorer가 64bit용으로 되어 있는 경우

윈도우 64bit 사용자 중 일부는 윈도우 설치 또는 관리에 따라 기본 Internet Explorer가 64bit용으로 되어 있어 설치가 원활하지 않으므로 32bit용 Internet Explorer으로 접속하여 설치하시길 바랍니다.

 

* 위 방법으로 해결되지 않는 경우 http://www.axissoft.co.kr/get/Starplayer/Starplayer_setup.exe 페이지로 접속하여 수동 설치 진행해 보시기 바랍니다.

* 수동설치가 정상적으로 진행되지 않는 경우 홈페이지 → 고객센터 → 원격지원 게시판으로 접수해 주시기 바랍니다.

Shipping Inquiry
Sản phẩm của tôi bị giao hàng trễ.
주문한 상품의 배송이 너무 지연되는 것 같아요.

[Tiếng Việt]

Sản phẩm đã mua được xuất kho vào ngày hôm sau thanh toán và công ty vận chuyển CJ sẽ giao hàng trong vòng 2~3 ngày kể từ ngày xuất kho.

 

Đôi khi có trường hợp bị trễ do tình hình công ty vận chuyển.

Bạn có thể kiểm tra địa điểm sản phẩm của bạn trên Trang của tôi > Tình hình giao hàng từ hôm sau ngày xuất kho.

 

 

[한국어]

구매하신 상품은 결제일로부터 익일 출고되며,
지정 택배사인 CJ대한통운을 통해 출고일로부터 영업일 2~3일 이내 수령 가능합니다.

 

간혹 택배사의 사정에 의해 추가 배송일이 소요될 수 있는 점 참고 부탁드리며, 
사이트 우측 상단 마이페이지 → 주문배송현황을 통해 
상품 출고 익일부터 운송장 확인이 가능하오니, 배송 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

Player Inquiry
Video chạy chậm hoặc bị ngặt.
동영상 재생 시 속도가 느리거나 끊겨요.

[Tiếng Việt]

Lý do các hiện tượng các video bị chậm lại hoặc bị ngắt xảy ra là tốc độ mạng chậm hoặc chất lượng PC kém.

 

1) Trường hợp tốc độ mạng chậm

Trong trường hợp sử dụng tethering/ hot spot, wifi công cộng, có khả năng lớn là tốc độ mạng bị chậm lại. Nên khi có hiện tượng lag hãy vui lòng đổi lại mạng kết nối của mình. 

Hơn nữa, khi sử dụng dịch vụ tại nước ngoài, tốc độ mạng có thể khác nhau tùy theo thời điểm sử dụng, tình hình mạng của nước đó.

 

2) PC

[Windows PC]

Hãy bấm Ctrl+Shift+Esc cùng lúc để vào Task manager → Chất lượng để kiểm tra tình trạng của PC. Nếu “Lượng sử dụng CPU và thẻ nhớ” trên 90%, có hiện tượng video bài giảng bị chậm lại hoặc bị ngắt.

Khi lượng sử dụng CPU và thẻ nhớ nhiều, hãy kết thúc mọi phần mềm không nhất thiết đang chạy và xóa mọi phần mềm diệt virut hoặc phần mềm quản lý.

 

 

[한국어]

동영상 재생 시 속도가 느리거나 끊기는 증상은 대부분 인터넷 속도가 느리거나 PC 성능이 좋지 못한 경우 발생 할 수 있습니다.

 

1) 인터넷 속도가 느린 경우

테더링/핫스팟, 공공장소의 WIFI를 이용 할 경우 사용자, 환경등에 따라 인터넷 속도가 느려질 가능성이 높으므로 버퍼링 발생 시 사용중인 네트워크를 변경하여 이용해보시기 바랍니다. 또한 해외의 경우 사용 시간대 및 현지 인터넷 사업체에 따라 속도에 차이가 날 수 있습니다.

 

2) PC성능이 좋지 않을 경우

[Windows PC]

Ctrl+Shift+Esc 동시에 클릭하여 "작업관리자 실행 → 성능"에서 "CPU 및 메모리 사용량"이 90% 이상인 될 경우 강의 실행 시 속도가 느리거나 끊길 수 있습니다. CPU 및 메모리 사용량이 높은 경우 현재 실행중인 프로그램 중 불필요한 프로그램은 모두 종료 해주시고 알 수 없는 백신 또는 클린 프로그램 및 다운로드한 보조 프로그램은 모두 삭제 부탁드립니다.

Shipping Inquiry
Tôi đã nhận hàng nhưng thiếu sót sản phẩm.
주문한 상품 중 일부가 빠진 채로 배송 되었어요.

[Tiếng Việt]

Khách hàng nhận thiếu sản phẩm xin liên hệ qua trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

※  Có thể kiểm tra sự thiếu sót sản phẩm vì kiểm tra số lượng xuất kho.

 

[한국어]

주문하신 상품 중 일부 상품만 수령하신 회원님께서는 누락된 도서명을 고객센터 또는 1:1 게시판에 남겨주시면 확인하도록 하겠습니다.
※  출고 시 수량 체크를 하기 때문에 누락 여부 확인 가능.

Shipping Inquiry
Tôi nhận sản phẩm khác.
주문한 상품과 다르게 배송되었어요.

[Tiếng Việt]

Xin gửi lời xin lỗi đã gửi nhầm sản phẩm khác.

Xin lỗi làm phiền phức, nếu gửi ảnh của sản phẩm qua email, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng với sản phẩm gửi nhầm. Sau đó, sẽ thu hồi lại sản phẩm và gửi lại sản phẩm mới.

Xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

우선 오배송으로 인하여 회원님께 불편을 끼쳐 드린 점, 정말 죄송합니다.
번거로우시겠지만 받아보신 상품에 대한 사진을 메일로 발송해주시면, 회원님의 주문내역과 매칭하여 오배송된 상품을 확인한 후 해당 상품 회수 및 주문하셨던 상품으로 배송처리 가능합니다.
위 내용 발견 시 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Player Inquiry
Sau khi chạy video 5~15 giây, không có gì hiện lên trên màn hình.
강의 재생 시 처음 5초~15초 이후 강의 화면이 나

[Tiếng Việt]

Đây là hiện tượng xảy ra khi phần mềm tìm kiếm internet không tương khớp với trang web và có thể xử lý với một số phương pháp dưới đây. 

 

[Windows PC]

Đăng nhập vào trang web Siwonschool → trên thanh Internet Explorer [dụng cụ] → [Cài đặt xem tính tương khớp] → [Thêm] để bổ sung thêm trang web Siwonschool sau đó bấm nút [Đóng]

 

[한국어]

사용하시는 인터넷 검색 엔진과 사이트가 원활하게 호환이 되지 않는 경우 발생하는 증상으로 아래의 방법을 통해 해결 할 수 있습니다.

[Windows PC]

시원스쿨 홈페이지에 접속 → 인터넷 브라우저(Internet Explorer) 상단 [도구] → [호환성 보기 설정] → [추가] 버튼을 눌러 시원스쿨 사이트를 추가 하신 후 [닫기] 버튼을 눌러 주시면 됩니다.

Shipping Inquiry
Tôi có thể trao đổi với sản phẩm khác không?
맞교환 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin thông cảm của bạn vì quá trình xử lý sản phẩm gửi sai và gửi sản phẩm bình thường khác nhau nên không thể trao đổi sản phẩm cho bạn.

Quá trình thu hồi sẽ qua công ty vận chuyển CJ, trong vòng 2~3 ngày sẽ có nhân viên đến nhận lại hàng. Còn, khi gửi sản phẩm mới, xuất kho từ trung tâm lưu hàng và gửi hàng cho nhân viên khác của công ty vận chuyển CJ nên hai người nhận hàng và gửi hàng có thể khác nhau.

 

[한국어]

잘못 받아보신 상품 회수 처리와 정상 상품 배송 처리는 별개로 진행되므로 맞교환은 어려운 점 양해 부탁드립니다.

회수 처리는 CJ대한통운으로 접수하여 보통 2~3일 이내 기사님이 배정되며,
상품 출고는 물류센터로 요청하여 CJ대한통운으로 상품이 전달되므로 회수 기사님과 상품 배송 기사님이 다를 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

Player Inquiry
Khi chạy video bài giảng có thông báo yêu cầu đăng ký PC.
강의 재생 시 PC를 등록하라고 나옵니다.

[Tiếng Việt]

Bài giảng Siwonschool là bài giảng cung cấp trên online và từng ID có thể xem bằng tối đa 5 máy PC. Khi xem bài giàng lần đầu tiên, sẽ có trang thông báo hiện lên để giúp bạn đăng ký PC.

 

* Có thể đăng ký tên PC với tên dễ phân biệt. (PC công ty, laptop của tôi, v.v.)

* Có thể sửa đổi thông tin PC 3 lần hàng tháng

* Sau lần đầu tiên đăng ký PC, bạn không cần đăng ký khác khi xem video bài giảng. Nhưng khi format máy, update hoặc tải lại Starplayer thì phải đăng ký PC lại.

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 온라인으로 제공되는 강의로 한 ID 당 PC 5대 까지 수강이 가능합니다. 이용하시는 PC에서 처음 강의를 수강하시는 경우 해당 PC를 등록 할 수 있도록 안내창이 표시 됩니다.

* PC이름은 회원님께서 구분하기 편한 이름으로 등록할 수 있습니다.(회사 PC,홍길동 노트북 등)

* 등록된 PC는 매월 3번 수정 가능합니다.

* 최초 1회 PC 등록 하시면 해당 PC에서는 추가 등록 없이 수강 가능합니다. 단, PC 포맷,업데이트,스타플레이어 재설치 시 PC 등록이 필요할 수 있습니다.

Shipping Inquiry
Tôi đã nhận giáo trình bị hỏng hóc.
교재를 주문했는데 파본입니다. 어떻게 해야 하나요?

[Tiếng Việt]

Trước tiên, xin gửi lời xin lỗi tới bạn đã gửi sản phẩm có lỗi.

Xin lỗi làm phiền phức, xin gửi ảnh sản phẩm có lỗi, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng và thu hồi sản phẩm, gửi lại sản phẩm mới cho bạn.

(Nếu không có sản phẩm mới , chúng tôi sẽ hướng dẫn lại)

Xin liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

우선 교재 파본 발생으로 인하여 회원님께 불편 끼쳐드리게 된 점, 정말 죄송합니다.
번거로우시겠지만, 파본 상품에 대한 사진을 메일로 발송해주시면 파본 내역을 확인 후 해당 상품 회수 및 새로운 상품으로 발송 처리 가능합니다.
(단, 상품이 없을 경우 다른 대처 방법을 안내드리겠습니다.)
위 내용 발견 시 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Player Inquiry
Tôi đã đăng ký PC nhưng vẫn hiện lên thông báo yêu cầu đăng ký PC.
이미 PC를 등록했지만 여전히 PC 등록 알림이 표시됩니다.

[Tiếng Việt]

Bài giảng Siwonschool là bài giảng cung cấp trên online và từng ID có thể xem bằng tối đa 5 máy PC. Khi đăng ký PC duyệt IP của PC khi đăng ký lần đầu tiên.

Các máy ở nơi công cộng như thư viện, cơ quan công cộng thường thay đổi IP liên tục nên khuyên bạn xem qua mobile.

* Có thể sửa đổi thông tin PC 3 lần hàng tháng

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 온라인으로 제공되는 강의로 한 ID 당 PC 5대 까지 수강이 가능합니다. 이용하시는 PC에서 처음 강의를 수강하시는 경우 해당 PC의 IP를 확인하여 PC를 등록 하게 됩니다.

도서관,공공기관 등에서 사용하는 PC의 경우 수시로 IP가 변경 될 수 있으므로 가급적 모바일로 수강하시길 권유 드립니다.

* 등록된 PC는 매월3번 수정 가능합니다.

Shipping Inquiry
Sản phẩm bị hỏng khi giao hàng, có thê đổi hoặc hoàn trả không?
상품이 배송 중 훼손되었습니다. 교환이나 반품 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Xin gửi lời xin lỗi đã gửi sàn phẩm bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

Bạn có thể chọn một trong ba cách xử lý bằng cách trả lại (hoàn trả lại tiền) hoặc gửi lại sản phẩm mới.

 

Trong trường hợp này chúng tôi phải kiểm tra tình hình với công ty vận chuyển nê xin vui lòng gửi ảnh sản phẩm đên trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp.

 

[한국어]

배송 과정 중 상품이 훼손되어 회원님께 불편 끼쳐드리게 된 점, 정말 죄송합니다.
반품(환불) or 재배송 처리로 진행이 가능하며, 회원님께서 원하시는 방안으로 선택 가능합니다.

 

다만 이 경우 배송 중 훼손된 사실 여부 확인을 위해 택배사를 통한 확인 절차가 필요하므로

위 내용 발견 시 사진 촬영 후 고객센터 또는 1:1 게시판으로 문의 부탁드립니다.

Player Inquiry
Tôi không mở được tài liệu tham khảo.
강의노트가 열리지 않아요

[Tiếng Việt]

Tài liệu tham khảo là file PDF nên bạn phải có phần mềm chuyên mở file PDF là Abobe acrobat reader.

Bạn có thể tải từ trang Điều khiển từ xa ở trung tâm chăm sóc khách hàng trên trang chủ hoặc tải qua đường _link_ dưới đây.

* Tải Abobe acrobat reader

http://get.adobe.com/kr/reader/

 

[한국어]

강의노트는 PDF 파일이므로 보기 위해서는 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 라는 전용 프로그램이 필요합니다.

홈페이지 고객센터 원격지원 에서 다운받거나 아래의 링크에서 다운 받을 수 있습니다.

* 어도비 아크로벳 리더( abobe acrobat reader) 다운로드

http://get.adobe.com/kr/reader/

Shipping Inquiry
Sản phẩm bị thất lạc trong lúc giao hàng.
상품이 배송 중 분실되었습니다. 어떻게 해야 하나요?

[Tiếng Việt]

Xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc bảng thông báo trực tiếp nếu bạn không nhận được hàng do bị thất hàng trong lúc giao hàng.

 

Trong trường hợp này, chúng tôi phải kiểm tra lại tình hình trước. Sau đó bạn có thể chọn một trong ba cách xử lý, trả lại, hoàn trả lại tiền, gửi lại sản phẩm mới.

 

[한국어]

안타깝게도 배송 중 상품이 분실되어 받아보지 못하신 경우

고객센터 또는게시판으로 문의 부탁드립니다.

 

이 경우 배송 중 분실된 사실 여부에 대해 택배사를 통해 확인한 후

회원님의 선택에 따라 반품환불재배송 처리로 진행 가능합니다.

Player Inquiry
Tôi có thể xem video bài giảng bằng MAC PC không?
MAC PC에서 수강할 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Siwonschool cung cấp dịch vụ trên cả 2 hệ điều hành Windows,Mac OS cho sự tiện ích của khách hàng.

Điều kiện cấu hình khuyến khích của Mac OS như sau:

- Trên OS X 10.8 Mountain Lion (Khuyến khích trên 10.10 Yosemite)

- Trên version Safari 6 (Khuyến khích trên version 7)

* Không hỗ trợ các trình duyệt như Chrome, FireFox, v.v.

 

[한국어]

시원스쿨에서는 회원님의 편의를 위해 Windows,Mac OS 두 가지 운영체제 모두 수강이 가능하도록 지원하고 있습니다. 

 

Mac OS 권장 사양은 아래와 같습니다.

- OS X 10.8 Mountain Lion 이상 (10.10 Yosemite 이상 권장)
- Safari 6 버전 이상 ( 7버전 이상 권장)
* Chrome,FireFox 등 기타 브라우저 미지원

Shipping Inquiry
배송 조회는 어떻게 할 수 있나요?
Tôi có thể theo dõi đơn hàng của tôi như thế nào?

[한국어]

홈페이지 로그인 후 " 마이페이지 → 배송조회 " 에서 조회 할 수 있습니다. 도서 등 일반 상품에 대해서는 결제 후 다음 영업일에 출고 되며, 사은품의 경우 결제 후 7일 이후 출고됩니다. ( 배송 상황에 따라 일부 변경 될 수 있습니다. )

예) 금요일 결제 시 다음 주 월요일 출고

 

[Tiếng Việt]

Sau khi đăng nhập vào trang web vào “Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”(Nhưng, ngày xuất kho có thể kiểm tra số vận chuyển sau 6 giờ tối.)

Các sản phẩm cơ bản như giáo trình được xuất kho sau ngày thanh toán, các sản phẩm quà tặng được xuất kho sau 7 ngày. (Có thể thay đổi phụ thuộc công ty vận chuyển)

vd) Thứ Sáu thanh toán thì xuất kho vào thứ Hai tuần sau.

Shipping Inquiry
배송지 주소는 어떻게 변경 하나요?
Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng như thế nào?

[한국어]

결제한 시점부터 다음 영업일 오전 9시까지 홈페이지 로그인 후 "마이페이지 → 주문/배송 조회 → 주문번호 선택 → 배송지 수정" 에서 배송지 주소를 변경 할 수 있습니다.

* 결제 후 다음 영업일 오전 9시 이후에는 주소지를 변경 하셔도 실제 배송에 반영되지 않습니다.

 

[Tiếng Việt]

Từ thời điểm thanh toán đến 9 giờ sáng hôm sau, đăng nhập vào trang web vào  “Các khóa học của tôi > Trang của tôi > tình hình giao hàng của đơn hàng”

* Không phản ánh vào việc vận chuyển nếu đổi địa chỉ sau 9 giờ ngày hôm sau ngày thanh toán.

Player Inquiry
Tôi có thể tải các bài giảng của Siwonschool không?
시원스쿨 강의는 다운로드가 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Bài giảng của Siwonshcool 100% là bài giảng online nên không cung cấp dịch vụ tải bài giảng vào thiết bị lưu trữ (PC, Tablet, điện thoại,v.v)

Nhưng, nếu bạn xem bài giảng qua ứng dụng trên mobile, bạn có thể lưu bài giảng trên ‘Hộp bảo quản của tôi’.

 

* Khi xem bài giảng đã lưu trên ứng dụng Siwonschool cũng phải kết nối mạng để theo dõi trình tiến độ học tập của bạn (WIFE hoặc LTE)

 

[한국어]

시원스쿨의 강의는 100% 온라인 강의로 저장 장치(PC, 태블릿 또는 휴대폰 등)로의 다운로드는 제공하지 않습니다.

다만 휴대폰에 시원스쿨 APP을 설치한 경우 APP 내에 강의를 다운로드하여 "내 보관함"에서 수강할 수 있습니다.

 

* 시원스쿨 APP에 다운로드한 강의를 수강 시에도 수강 사실 확인을 위해 서버와 통신하므로 인터넷 연결(WIFI 또는 LTE 등) 필수입니다.

Player Inquiry
Tôi có thể xem bài giảng của Siwonschool trên file MP3 hoặc CD không?
시원스쿨 강좌를 MP3파일이나 CD로 수강할 수 있

[Tiếng Việt]

Bài giảng Siwonshcool không cung cấp MP3 hoặc CD riêng.

 

Nhưng có file MP3 dành riêng cho từng khóa học hoặc giáo trình. Bạn có thể tham khảo trang hướng dẫn chi tiết của các khóa học hoặc tải trên Trang chủ → Contents miễn phí → Tài liệu học tập

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 동영상으로 제공되므로 별도의 MP3 또는 CD를 제공하지 않습니다.

 

다만, 수강하시는 강의 또는 교재에 따라 부가적으로 제공되는 MP3가 있을 수 있으며,

제공되는 MP3는 각 강좌의 상세 안내 페이지를 참고하시거나

"자주하는 질문 → 교재를 구매했는데, MP3파일은 어디서 다운받나요?" 의 답변을 참고해주시기 바랍니다.

Ohter inquiry
Tôi có thể bảo lưu khóa học như thế nào?
수강 일시 정지는 어떻게 하나요?

[Tiếng Việt]

Khóa học của Siwonschool là khóa học có thời hạn học nhưng đề phòng trường hợp học vien không học được, chúng tôi cung cấp chức năng bảo lưu học tối đa 30 ngày.

Bạn có thể bảo lưu khóa học mong muốn theo cách vào Trang chủ → Các khóa học của tôi

* Sau khi kết thúc thời gian bảo lưu, việc bảo lưu sẽ bị hủy và khóa học sẽ bắt đầu tự động.

* Có thể bảo lưu tối đa 3 lần, mỗi lần 10 ngày.

* Đối với sản phẩm trọn gói, không bảo lưu được từng khóa học mà toàn bộ sản phẩm sẽ được bảo lưu một thể khi đăng ký bảo lưu một khóa học.

 

[한국어]

시원스쿨 강의는 일정기간 동안 수강할 수 있는 기간제 강의지만 수강이 어려운 상황이 발생하는 것을 대비하여 최대 30일까지 정지가 가능합니다.

홈페이지 → 마이페이지 → "수강신청내역" 에서 원하시는 강좌를 선택 후 아래와 같이 "정지신청" 버튼을 통해 정지할 수 있습니다.

 

* 정지는 1회 10일씩 총 3회 최장 30일간 가능합니다.

* 정지기간 종료 후 자동으로 정치해제되며 수강이 다시 시작됩니다.

* 패키지 상품의 경우 강좌별로 정지는 불가하며 패키지 상품 내의 모든 강좌가 함께 정지 됩니다.

Ohter inquiry
Có giấy chứng minh học khóa học của Siwonschool không?
시원스쿨 수강 증빙 서류가 있나요?

[Tiếng Việt]
Bạn có thể in giấy chứng minh học khóa học liên quan đến khóa học của bạn tại Trang của tôi sau khi đăng nhập vào trang web.

Trên giấy chứng minh học khóa học có ngày thanh toán, số tiền thanh toán, ngày bắt đầu khóa học và ngày kết thúc khóa học.

Giấy điểm danh sẽ cho thấy tiến độ khóa học thông qua thời gian xem và độ tiến hành. Nhưng, tiến độ có thể khác do điều chỉnh tốc độ video hoặc tải video trên ứng dụng Siwonschool.

* Siwonschool không cấp bất giấy hoàn thành khóa học hoặc bất kỳ giấy chứng nhận theo yêu của thành viên.

Xin vui lòng lưu ý điều này.

 

[한국어]

강의와 관련된 수강증, 출석 확인서는 로그인 후 내 강의실 → 증명서발급 에서 출력 가능합니다.

 

출석확인서는 현재까지 수강한 강의 진도율이 수강시간과 진행률로 표시 됩니다. 단, 배속재생 또는 시원스쿨APP 다운로드 수강 시 진도율이 상이할 수 있습니다.

* 시원스쿨은 수료증이 발급되지 않으며 임의의 증명서 또한 발급되지 않습니다. 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

Ohter inquiry
Tôi có thể nhận giấy chứng minh học khóa học từng tháng không?
월별로 수강증을 받아 볼 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Trừ các khóa học 1 tháng, các khóa học trọn gói (12 tháng) và khóa học đơn (trên 2 tháng) thì các khóa học liên kết với nhau nên chúng tôi không thể cấp giấy chứng nhận học khóa học theo từng tháng.

Chúng tôi không cấp giấy điểm danh tạm thời do công ty.

Xin vui lòng thông cảm điều này.

 

[한국어]

수강기간이 1개월인 강좌를 제외하고 패키지 강좌 (12개월)나 단과 강좌(2개월 이상)은 모든 개월수와 강의가 연결 되어 있어 월간으로 수강확인증을 발급할 수 없습니다. 회사지원으로 인한 임의 출석부 역시 지원하지 않습니다. 이점 양해 부탁 드립니다.

Ohter inquiry
Sửa đổi thông tin cá nhân như thế nào?
회원정보는 어떻게 수정하나요?

[Tiếng Việt]

1) Bạn hãy đăng nhập vào trang web sau đó bấm ‘Trang của tôi’ ở trên cùng bên phải của màn hình.

2) Nhấp ‘Quản lý thông tin của tôi’

3) Nhập mật khẩu để bảo vệ thông tin.

4) Sửa đổi thông tin mong muốn sau đó nhấp ‘Xác nhận’

 

[한국어]

1) 홈페이지에서 로그인 후 오른쪽 상단 "마이페이지"클릭합니다.

2) "내 정보관리" 메뉴를 클릭 합니다.

3) 정보보호를 위해 비밀번호를 입력합니다.

4) 원하는 정보를 선택하여 수정 후 "확인"을 클릭합니다.

Ohter inquiry
Tôi quên mất Id hoặc mật khẩu của tôi
ID/PW가 생각나지 않아요

[Tiếng Việt]

1) Bạn hãy nhấp menu ‘tìm ID/mật khẩu’ sau khi nhấp ‘Đăng nhập’ ở trên cùng bên phải của trang web.

2) Nhập hoặc địa chỉ email sau đó nhấp ‘Số xác minh’ (Hãy nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng khi đăng ký thành viên)

3) Sau khi nhập số xác minh gửi đến hoặc email, bạn có thể sử đổi ID hoặc mất khẩu.

 

[한국어]

1) 홈페이지 오른쪽 상단 "아이디/비밀번호 찾기" 메뉴를 클릭 합니다.

2) e-mail 입력 후 인증번호를 클릭합니다.

3) e-mail로 도착한 인증번호를 입력하면 ID를 확인 할 수 있습니다.

Ohter inquiry
Sửa đổi tên như thế nào nếu cải danh?
이름을 개명한 경우 어떻게 수정해야 하나요?

[Tiếng Việt]

Tên và ID của bạn đã được xác minh danh tính khi đăng ký thành viên nên bạn không thể tự sửa đổi tên.

Nếu bạn yêu cầu đổi tên do cải danh, xin vui lòng gửi thư yêu cầu trên bảng thông tin trực tiếp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Sau đó, để kiểm tra thông tin cải danh, xin gửi chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân của bạn đến FAX: FAX 02-3482-1311 hoặc E-mail : siwoncs@siwonschool.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra và sửa đổi tên của bạn.

 

[한국어]

성함과 아이디는 회원가입 시 인증을 거쳐 입력된 부분이므로 회원님께서 직접 수정은 불가합니다.

개명으로 인한 정보 변경 요청 시 회원님의 개인정보 보호를 위해 1:1게시판에 개명신청 글을 남기신 후 개명정보를 확인할 수 있는 주민등록증이나 신분증을 FAX 02-6406-1309로 발송해주시면 확인 후 수정해 드립니다. (개인정보 보호를 위해 주민번호 뒷자리 숫자는 삭제 후 보내주십시오.)

Ohter inquiry
Tôi muốn hủy bỏ thành viên.
회원탈퇴는 어떻게 하죠?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể đi theo đường chỉ này để yêu cầu hủy bỏ thành viên : Đăng nhập → Trang của tôi → Quản lý thông tin của tôi

* Khi hủy bỏ thành viên, toàn bộ khóa học và phiếu giảm giá của bạn đang có sẽ bị xóa bỏ và không phục hồi lại được.

* Bạn hãy lưu ý nếu hủy bỏ thành viên của một trang web Siwonschool, sẽ cùng hủy bỏ thành viên tại các trang web Siwonschool khác.

* Thời gian xử lý hủy bỏ thành viên là khoảng 1 tuần. Xin thông cảm nếu có email gửi đến bạn trong thời gian xử lý.

* Sau khi hủy bỏ thành viên, bạn không thể đăng ký thành viên lại trong vòng 30 ngày.

 

[한국어]

로그인 → 마이페이지 → 내정보관리 에서 탈퇴 요청을 하실 수 있습니다.

* 회원 탈퇴 시 보유 중인 강좌 및 쿠폰이 모두 소멸되며 재가입시 복구가 되지 않습니다.

* 하나의 시원스쿨 사이트에서 탈퇴하시는 경우, 다른 모든 시원스쿨 사이트에서 탈퇴 되오니 주의 부탁 드립니다.

* 회원 탈퇴 요청 후 처리 기간이 일주일 정도 소요됩니다. 이 기간 중 이메일이 발송될 수 있으니 양해 부탁 드립니다.

* 회원 탈퇴 하신 후, 30일 내 재가입이 불가능합니다.

Refund Inquiry
Xem chi tiết chính sách Hoàn trả
환불규정

[Tiếng Việt]

1. Sản phẩm đóng gói
1) Hoàn tiền 100% cho ít hơn 5 bài học trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu.
2) Nếu số lượng bài giảng được thực hiện vượt quá 7 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc nếu số lượng bài giảng được thực hiện là 5 hoặc nhiều hơn, số lượng bài giảng sẽ bị khấu trừ.
* Tính toán số tiền dựa trên ngày tham dự từ ngày thanh toán đến đơn xin hoàn trả
3) Hủy bỏ một phần cho mỗi sản phẩm là không thể và toàn bộ việc hủy bỏ sẽ được xử lý.
4) Nếu món quà được vận chuyển, nó có thể được hoàn lại sau khi nhận được, và nếu nó được sử dụng hoặc phá hủy, nó phải được trả lại dựa trên giá bán.
5) Sản phẩm đóng gói Chỉ có cuốn sách của tôi là không hoàn lại.

 

2. Quy định riêng
1) Gia hạn / đăng ký lại sản phẩm
-Refund là có thể sau khi trừ từ ngày bắt đầu của khóa học.

 

3. Sách
1) Trong vòng 7 ngày kể từ ngày giải quyết, có thể hoàn tiền 100% cho các sản phẩm trước khi giao hàng từ nhà máy.
2) Nếu sản phẩm được giao được vận chuyển, nó sẽ được hoàn lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán, được hoàn lại sau khi mặc và kiểm tra, nếu sử dụng hoặc bị hư hỏng, số tiền theo giá bán phải được thanh toán và trả lại. (Phí vận chuyển vòng 5.000 won)
3) Sau 14 ngày kể từ ngày thanh toán, việc hoàn tiền bằng cách thay đổi trái tim đơn giản sẽ không thể thực hiện được.

 

※ Ghi chú
-Khi thanh toán bằng PayPal, tôi không thể xin hoàn trả.

 

[한국어]

1. 패키지 상품
1) 결제일로부터 7일 이내 5강 미만 수강시 100% 환불 가능 합니다.
2) 결제일로부터 7일이 초과하거나 수강한 강의가 5강 이상인 경우 강의 금액이 일할 차감 됩니다.
* 결제일로부터 환불 신청일까지 수강한 날짜를 기준으로 금액 산정
3) 각 상품별 부분 취소가 불가하며, 전체 취소 처리 됩니다.
4) 사은품이 출고된 경우 입고 확인 후에 환불 가능하며, 사용하거나 훼손된 경우 판매 가격에 따른 금액을 지급하고 반환해야 합니다.
5) 패키지 상품 내 도서만 별도 환불은 불가 합니다.

 

2. 별도 규정
1) 연장, 재수강 상품
- 수강시작일로부터 차감 후 환불 가능 합니다.

 

3. 도서
1) 결제일로부터 7일 이내, 출고 전 상품은 100% 환불 가능 합니다.
2) 배송 상품이 출고된 경우 결제일로부터 14일 이내 환불 가능하며, 입고 확인 후 환불이 진행되며, 사용하거나 훼손된 경우 판매 가격에 따른 금액을 지급하고 반환해야 합니다. (왕복배송비 5,000원 회원 부담)
3) 결제일로부터 14일 경과 시 단순 변심으로 인한 환불은 불가합니다.

※주의 사항
 - PayPal 결제시 "환불 신청"을 할 수 없습니다.

Ohter inquiry
Tôi chưa nhận được email xác minh danh tính để đăng ký thành viên.
이메일이 도착하지 않아요.

[Tiếng Việt]

1. Nếu bạn sử dụng Daum mail (daum.net / hanmail.net) thì không nhận được thư thông báo được gửi tự động từ Siwonschool do chính sách phân loại của trang web đó. 

2. Có trường hợp email gửi đến hòm thư rác, xin vui lòng kiểm tra hòm thư rác.

 

[한국어]

1. 다음메일(daum.net / hanmail.net)을 사용하는 경우 해당 사이트의 필터링 정책에 의해 시원스쿨에서 발송되는 안내 메일을 받아 볼 수 없습니다. 다음 메일을 사용하시는 회원님께서는 다른 메일로 수정하시서 시원스쿨에서 제공 되는 안내 메일을 받아보시기 바랍니다

2. 간혹 스팸메일함으로 잘못 수신되는 경우가 있습니다. 스팸메일함을 확인해주세요.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest
일시 정지하기
닫기
유의사항
· 부득이하게 강의를 수강할 수 없는 경우, 일시 정지 기능을 사용할 수 있습니다.
· 수강기간 180일 이상인 강좌는 1회 20일 씩 총 3회 최장 60일까지
  수강기간 180일 미만인 강좌는 1회 10일 씩 총 3회 최장 30일까지
  수강 중인 강좌를 일시 정지할 수 있습니다.
· 이벤트·무료 강좌는 일시 정지 기능을 사용할 수 없습니다.
· 정지기간 이후에는 자동으로 해제됩니다.
· 신규 결제 후 수강 7일 이내 수강 정지한 경우, 100% 환불되지 않으므로 유의하시기 바랍니다.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
 • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
 • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
 • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
 • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
 • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
 • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
 • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
 1. Option 1

 2. Option 2

 3. Option 3

top