Customer Service

FAQ

Mobile Inquiry
Cấu hình của điện thoại hoặc Tablet để xem bài giảng như thế nào?
강의를 보기 위한 휴대폰(태블릿) 사양은 어떻게 되나요?

 

Mobile Inquiry
Nếu tôi đổi mobile (tablet) có thể xem tiếp khóa học không?
휴대폰(태블릿)을 변경해도 강의를 계속 볼 수 있나요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể xem trên 2 máy mobile (tablet). Nếu bạn muốn đổi máy đã đăng ký thì phải hủy máy đã đăng ký trước để xem bài học bằng máy mới.

Phương pháp hủy đăng ký máy.

* Thực hiện ứng dụng Siwoncshool → Cài đặt → Hủy đăng ký máy (Không giới hạn số lần)

* Sau khỉ tải ứng dụng Siwonschool, khi xem bài giảng đầu tiên sẽ tự đăng ký máy mới .

* Nếu trước khi hủy đăng ký máy, đã đổi sang mobile (Tablet) mới hãy vào trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp để được tư vấn.

 

[한국어]

2대의 휴대폰(태블릿)에서 이용이 가능합니다. 기존에 강의를 수강하던 휴대폰(태블릿)을 변경하실 예정이라면 먼저 등록된 기기를 해제해야 변경된 휴대폰에서 수강 가능합니다.

기기등록 해제 방법

시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 시원스쿨APP 설치 후 수강 시 해당 기기로 자동등록됩니다.

* 기기등록 해제 전에 휴대폰(태블릿)을 이미 변경 하셨다면 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로 문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Tôi có thể sử dụng trên 2 máy mobile (tablet) không?
2대 이상의 휴대폰(태블릿)에서 이용이 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Bạn có thể đăng ký tối đa 2 máy mobile (tablet). Máy bạn tải ứng dụng và xem bài giảng đầu tiên sẽ được đăng ký tự động. Từ máy thứ hai bạn có thể đăng ký và sử dụng các dịch các dịch vụ.

Nếu bạn muốn đăng ký thêm máy khác, bạn hủy đăng ký máy. Sau đó tải ứng dụng Siwonschool trên máy mới và xem bài giảng thì sẽ được đăng ký tự động. Nhưng, bạn không xem được trên hai máy bằng cùng một ID.

 

1) Phương pháp đăng ký máy.

Tải ứng dụng Siwonschool → Đăng nhập → Xem bài giảng (đăng ký tự động)

 

2) Phương pháp hủy đăng ký tự động

* Thực hiện ứng dụng Siwonschool → Cài đặt → hủy đăng ký tự động (Không giới hạn số lần)

* Bạn không dùng được cùng 1 ID trên 2 máy khác nhau.

* Trong trường hợp bạn không thể hủy đăng ký máy hãy liên hệ qua đường Trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp

 

[한국어]

시원스쿨은 회원님의 편의를 위해 최대 2대의 휴대폰(태블릿)을 등록하여 수강 가능합니다.  최초 시원스쿨APP 설치 후 강의를 수강한 기기에 자동등록 되며 이후 추가로 1대 더 등록하여 수강 가능합니다.

추후 다른 기기에서 수강을 원하시는 경우 기기등록 해제 후 새로운 기기에서 시원스쿨APP 설치 후 강의 수강 시 자동등록 됩니다. 단, 동일한 ID로 동시에 수강은 불가합니다.

 

1) 기기등록 방법 
시원스쿨 시원스쿨 App 설치 → 로그인 → 강의 수강 (자동등록)

 

2) 기기등록 해제 방법 
시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 1개의 ID로 2대의 기기에서 동시 수강은 불가합니다. 
* 기기등록 해제 할 수 없는 경우 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로  문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Trong lúc xem bài giảng, video bị ngắt hoặc bị lag.
강의 재생 중 동영상이 끊기거나 버퍼링이 발생합니다.

[Tiếng Việt]

Hiện tượng bị lag thường xuyên xảy ra do bị ngắt kết nối mạng (WIFI,3G/LTE) trên mobile (tablet). Đặc biệt, nếu sử dụng tethering(hot spot), wifi công cộng, có khả năng lớn xảy ra hiện tượng bị lag.

 

Phương pháp kiểm tra kết nối mạng

1. Hãy kiểm tra tình trạng kết nối mạng (WIFI, 3G/LTE)

2. Hãy tắt nguồn mobile (tablet) rồi bật lại và khởi động lại ứng dụng Siwonschool.

3. Hãy thay đổi mạng kết nối và thử lại như nếu đang sử dụng WIFI hãy đổi WIFI sang 3G/LTE, còn nếu đang dùng

 

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn thì hãy liên hệ qua Trang chủ → Trang của tôi → Bảng thông tin trực tiếp.

 

[한국어]

잦은 버퍼링 발생은 휴대폰(태블릿)의 네트워크 연결(WIFI,3G/LTE)이 꺼져 있거나 네트워크 감도가 불안정 할 경우 발생합니다. 특히 테더링(핫스팟), 공공장소의 WIFI를 이용 할 경우 사용자, 환경등에 따라 버퍼링 발생 가능성이 높습니다.

네트워크 연결 확인방법

1) 네트워크 연결(WIFI,3G/LTE) 연결이 켜져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

2) 휴대폰(태블릿)의 전원을 OFF → ON 후 시원스쿨APP을 다시 실행해 주시기 바랍니다.

3) WIFI 이용 중이라면 3G/LTE로, 3G/LTE 이용 중이라면 WIFI로 데이터 접속 방법을 변경하여 다시 시도해 주시기 바랍니다.

 

위의 방법으로 해결 되지 않는 경우 "홈페이지 → 마이페이지 → 1:1게시판"으로 문의해주시기 바랍니다.

Mobile Inquiry
Tôi đã hoàn thành thanh toán nhưng báo rằng tôi không có quyền xem bài giảng.
결제 완료 했지만 수강권한이 없다고 나옵니다

[Tiếng Việt]

Sau khi hoàn thành thanh toán, nếu bạn muốn học khóa học, phải đăng nhập vào trang web vào “Các lớp học của tôi → Bắt đầu khóa học”. (Sau 7 ngày từ ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động) Bạn có thể xem bài học trên ứng dụng Siwonschool.

 

[한국어]

결제 후 강의 수강 시작을 원하실 경우 홈페이지 로그인 후 "내 강의실 → 수강 시작하기"로 강의를 시작해주셔야 합니다. ( 결제 시점으로 부터 7일 이후 수강 자동 시작) 강의 시작 후 시원스쿨APP에서 수강 가능합니다.

Mobile Inquiry
Khi xem bài giảng có bị mất phí sử dụng data không?
강의 수강시 데이터 요금이 과금되나요?

[Tiếng Việt]

Phương thức xem bài giảng có phương thức streaming, tải data trực tiếp và phương thức tải. Khi xem bài giảng qua streaming bằng 3G,LTE chú không phải WIFI thì sẽ phải trả phí sử dụng data. Cả streaming và tải đều sử dụng 300~500MB data. Khi xem video đã tải sẽ sử dụng dưới 10KB, đây bằng data sử dụng khi gửi 1 tin nhắn kakaotalk.

 

[한국어]

수강방법은 실시간으로 데이터를 전송 받아오는 스트리밍 방식(강의보기)과 다운로드 방식이 있습니다. 스트리밍으로 수강 시 WIFI가 아닌 3G,LTE로 데이터 연결한 경우 통신사 데이터 요금이 과금됩니다. 스트리밍,다운로드 모두 동일하게 300~500MB의 데이터가 사용되며, 다운받은 강의 재생 시에는 카카오톡 메시지 1건 발송 시 사용되는 정도의 데이터 용량인 10KB 미만의 데이터가 사용됩니다.

* 다운로드 받은 강의 재생 시에도 수강사실 확인을 위해 시원스쿨 서버와 통신하기 때문에 인터넷 접속이 필요합니다.

Mobile Inquiry
Khi xem bài giảng đã tải cũng cần kết nối mạng ạ?
다운로드한 강의를 재생하는 경우에도 데이터 연결이 필요한가요?

[Tiếng Việt]

Khi sử dụng ứng dụng Siwonschool cần phải kết nối mạng để đăng nhập, gửi tiến độ học tập, chuyển giữa các menu. Khi xem video đã tải sẽ sử dụng dưới 10KB, đây bằng data sử dụng khi gửi 1 tin nhắn kakaotalk. Vì vậy, không xem được video đã tải nếu chặn mọi kết nối mạng (WIFI, 3G, LTE)

 

[한국어]

시원스쿨APP이용 시 로그인,강의 진도율 전송, 메뉴 간 이동을 위하여 서버와의 통신이 이루어질 경우 데이터 연결이 필요합니다. 또한 다운로드한 강의를 재생 하는 경우에도 카카오톡 메시지 1건 발송 시 사용되는 정도의 데이터 용량인 10KB 미만의 데이터가 사용됩니다. 따라서 네트워크 연결 (WIFI,3G/LTE) 가 완전히 차단된 상태에서는 재생이 불가합니다.

Mobile Inquiry
Hiện lên trang thông báo rằng đây là máy đã đăng ký.
이미 등록된 기기라고 뜨면서 재생이 불가능합니다.

[Tiếng Việt]

Trang thông báo hiện lên do bạn đã đăng ký máy đó bằng ID khác.

Nếu bạn muốn đăng nhập với ID khác thì hãy hủy đăng ký máy qua ID đã đăng ký trên ứng dụng qua các bước: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, vào Cài đặt > Hủy đăng ký máy.

Nếu bạn quên ID, hãy gửi mẫu mã và số siri của máy bạn muốn đăng ký trên bảng thông báo trực tiếp hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng.

 

[한국어]

다른 아이디로 이미 기기를 등록하셨기 때문에 해당 문구가 뜹니다.
다른 아이디로 접속을 원하신다면 기존에 등록했던 아이디로 어플에서 로그인 후 설정 > 기기 등록 해제를 진행해주시기 바랍니다.
만약 다른 아이디를 잊어버리신 경우 등록하고자 하는 기기의 모델명과 일련번호를 확인 후 1:1게시판 또는 고객센터로 문의주시면 해결해드립니다.

Mobile Inquiry
Tôi đã thanh toán rồi nhưng không xem được bài giảng trên mobile.
강의 결제하였는데 모바일에서 수강이 안돼요.

[Tiếng Việt]

Sau khi thanh toán khóa học, bạn phải bấm nút’ Bắt đầu khóa học’ mới có thể xem đươc bài giảng trên mobile.

Bạn có thể tìm nút ‘Bắt đầu khóa học’ tại ứng dụng trên mobile, trang web PC. (Không hỗ trợ cho trang web trên mobile)

Sau 10 ngày từ ngày thanh toán, khóa học sẽ bắt đầu tự động.

Trang web > Các khóa học của tôi > Bắt đầu khóa học

 

[한국어]

강의 결제 후 '수강시작하기' 버튼을 클릭해야 모바일에서 수강이 가능합니다.
‘수강시작하기’ 버튼은 PC 홈페이지를 통해 클릭 가능합니다.(모바일 웹페이지 불가)
결제 후 10일이 지나면 '수강시작하기' 버튼 클릭 여부에 관계없이 자동으로 수강이 시작됩니다.
홈페이지 → 내강의실 → 수강시작하기

Mobile Inquiry
Tôi không xem được bài giảng với trang hiện lên “Đã phát hiện được ứng dụng ghi hình rồi.”
'녹화 어플이 감지되었습니다.' 라는 문구가 나타나면서 수강이 불가능해요.

[Tiếng Việt]

Đề phòng chức năng copy bài giảng, nếu trong điện thoại của bạn có ứng dụng ghi hình, bạn không đăng nhập vào được. Xin vui lòng kiểm tra ứng dụng của bạn, đặc biệt là ‘Mobizen’.

 

[한국어]

강의의 복제 기능을 막기 위하여 회원님의 휴대폰에 녹화 어플이 있을 경우 접속이 불가능합니다.
대표적인 어플 '모비즌'이 있는지 확인 후 삭제 부탁드립니다.

Mobile Inquiry
Tôi có thể kiểm tra thông tin đăng ký máy trong tài khoản của tôi không?
'내 아이디에 등록된 기기 정보는 어디에서 확인 가능한가요?

[Tiếng Việt]

Thông tin máy được đăng ký trong tài khoản của mình có thể kiểm tra trên Trang của tôi, thông tin đăng ký PC.

*Bạn có thể kiểm tra tên và mẫu mã máy đã đăng ký qua mobile (phần Các khóa học của tôi)

 

[한국어]

내 아이디에 등록된 기기 정보는 마이페이지 PC 등록 정보에서 확인이 가능합니다.
* 모바일(강의실 앱)에서 구분의 모델명으로 어느 기기가 등록되어 있는지 확인도 가능하니 이용에 참고 부탁드립니다.

Mobile Inquiry
Hướng dẫn cho tôi phương pháp đăng ký PC.
기기 등록 방법을 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Sau khi tải ứng dụng Siwonschool lần đầu, máy PC xem bài giảng sẽ được đăng ký tự động và không đăng ký được trên 2 máy.

Nếu bạn muốn xem bằng máy khác, bạn phải hủy máy đã đăng ký trước.

 

[한국어]

최초에 시원스쿨APP 설치 후 강의를 수강한 기기로 자동 등록이 되며 2대의 기기를 초과하여 다른 기기에서 수강 할 수 없습니다.  
만약 다른 기기에서 수강을 원하시는 경우 기존에 등록된 기기등록 해제 후 수강 가능합니다.

Mobile Inquiry
Hướng dẫn cho tôi phương pháp hủy đăng ký PC.
기기 등록 해제방법을 알려주세요.

[Tiếng Việt]

Phương pháp hủy đăng ký PC

Khởi động ứng dụng Siwonschool > Cài đặt > Hủy đăng ký máy (Không giới hạn số lần)

* Sau khi tải ứng dụng Siwonschool, máy sẽ được đăng ký tự động.

* Trong trường hợp bạn không hủy đăng ký máy được hãy liên hệ qua “Trang chủ > Trung tâm chăm sóc khách hàng > Tư vấn trực tiếp”

 

[한국어]

기기 등록 해제 방법 
시원스쿨 App 실행 → 환경설정 → 기기 등록 해제(횟수 제한 없음)

* 시원스쿨 APP 설치 후 수강 시 해당 기기로 자동 등록됩니다. 
* 기기 등록 해제할 수 없는 경우 "홈페이지 → 고객센터 → 1:1문의"로  문의해주시기 바랍니다.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest

Pause of a lecture

닫기

Selected Products

Course Course Period Suspension Period No. of Times Suspended
/ Possible No. of Times Suspended
(period to pause)
Request

- A person enrolled with SiwonSchool who inevitably can`t continue the course may choose a temporary suspension.

- A user may suspend his or her current course 10 days each time, up to 3 times, and for as long as 30 days.

- Event courses or free lectures may not be suspended.

- For package courses, suspending one lecture in the package will suspend all the bundled lectures.

- When the suspension period is over, suspension is automatically deactivated to resume the enrollment.

- Please be aware that for a suspension within 7 days of a new payment, the refund will not be 100%.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
  • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
  • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
  • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
  • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
  • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
  1. Option 1

  2. Option 2

  3. Option 3

top